Ze zasedání odcházejícího představenstva v září 2023

Odcházející Představenstvo ČKAIT na konci volebního období 2020 až 2023. Foto: Lenka Charousková
Odcházející Představenstvo ČKAIT na konci volebního období 2020 až 2023. Foto: Lenka Charousková

Nejdůležitější okruhy projednávané na 4. zasedání představenstva ČKAIT, které se konalo 21. září 2023 v Praze. Bylo to poslední jednání představenstva zvoleného na období 2020 až 2023.

Hospodaření ČKAIT v roce 2023

Dle zprávy ekonomického mandatáře Ing. Motyčky jsou k 31. srp­nu 2023 příjmy v mandatorní části splněny na 99 % ročního rozpočtu. Z toho členské příspěvky jsou zaplaceny na 99,9 %. Výdaje v mandatorní části jsou čerpány ve výši 54 % ročního rozpočtu. Oblasti čerpaly výdaje ve výši 61 % ročního rozpočtu.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024

Představenstvo obdrželo výsledný návrh vyrovnaného rozpočtu ČKAIT na rok 2024, který bude předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů 21. října 2023. Je v něm zapracována valorizace platů zaměstnanců ČKAIT a předpokládá ponechání dosavadní výše členských příspěvků. Představenstvo rozhodlo, že od 1. ledna 2024 bude každý uchazeč o přijetí platit „Poplatek za žádost ke zkoušce“ ve výši 1000 Kč [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Představenstvo rozhodlo, že shromáždění delegátů dne 21. října 2023 bude předloženo ke schválení:

 • zvýšit paušální částku na 20 000 Kč (v roce 2023 je 10 000 Kč) pro účastníky disciplinárního jednání, kteří porušili své povinnosti dle § 26 odst. 9 Disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT,
 • zavést udržovací poplatek ve výši 500 Kč/rok pro autorizované osoby s pozastaveným členstvím.

Představenstvo ČKAIT schválilo uvolnění investičních prostředků na přípravu rekonstrukce budovy v Legerově ul. č. 10 ve výši do 2,0 mil. Kč.

Představenstvo schválilo dle doporučení Ing. Motyčky návrh na zajištění 70 % úroků poskytnutého úvěru formou produktu SWAP na 5 let, 30 % zůstane nezajištěných pro možné předčasné splacení části úvěru [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024 byl schválen a bude ve formě tabulky po kapitolách zaslán delegátům pozvaným na Shromáždění delegátů ČKAIT [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Hospodaření Informačního centra ČKAIT

Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o, projednala dne 4. září 2023 výsledky přebytkového průběžného hospodaření a prognózu do konce roku. Dále na svém jednání dozorčí rada zvolila nového předsedu Ing. Petra Dospivu, Ph.D.

Pojištění autorizovaných osob

Dle rozboru předloženého pojišťovacím makléřem je celkový škodní průběh 62,35 %. Z toho základní skupinové pojištění má škodní průběh 91,17 %.

Představenstvo projednalo a schválilo následující postup:

 • přistoupíme na nabídku pojišťovny ukončit pojistnou smlouvu do konce roku 2023 a projednat nový návrh pojistné smlouvy s podmínkami, které nám pojišťovna připravila,
 • dnešním dnem zašleme pojišťovacímu makléři výpověď smlouvy o poskytování služeb [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti],
 • v nejbližších dnech bude svolána Pojišťovací komise ČKAIT, na kterou pozveme zástupce pojišťovny a projednáme nové podmínky pojistné smlouvy,
 • budeme urychleně řešit nového pojišťovacího makléře.

Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů povede prof. Materna. Ing. Hnízdil představil návrh složení mandátové, volební a návrhové komise. Představenstvo doporučilo komise rozšířit.

Představenstvo schválilo návrh Ing. Dospivy udělit čestné členství dlouholeté zaměstnankyni ČKAIT Ing. Renatě Karasové [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Informace o novém stavebním zákonu

V současné době máme stavební zákony dva, a to zákon č. 183/2006 Sb. a č. 283/2021 Sb. Měnila se jejich platnost a účinnost a nastala kolize těchto zákonů. Ing. Hladík představil časovou osu přechodných období a informoval o připomínkách ČKAIT k návrhům vyhlášek.

Informace o autorizačním zákonu

Návrh úprav autorizačního zákona jsme odeslali MMR. Většina návrhů byla přijata, některé byly vysvětleny a minimum jich bylo zamítnuto. Nový zákon má platit od 1. ledna 2025 a má obsahovat rozsah oborů a také specializací, s čímž zásadně nesouhlasíme. Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti může být stanoven vnitřním přepisem Komory. Sjednotila se délka funkčního období orgánů ČKA a ČKAIT na 4 roky. Stupeň autorizovaný stavitel je nově definován a nebude mít oprávnění projektovat.

Různé a informace z jednání

Předseda Ing. Špalek informoval o přípravě konference při jednání V4, kde budeme projednávat ZZVZ a trestní odpovědnost AO. Informoval o jednání o normě s ČAIG. Dále informoval o sdělení Technické komise o práci v TNK. Budeme jednat s agenturou ČAS, abychom získali prostředky na práci členů v TNK. Představenstvo pověřilo předsedu k řešení vzhledu budovy v ulici Sokolská. Na konferenci Bezpečné město bude ČKAIT zastupovat Ing. Filip. Dostali jsme pozvánku na Saský inženýrský den, ČKAIT bude zastupovat Ing. Filip. Dále informoval o činnosti Tiskového oddělení.

1. místopředseda prof. Materna informoval o akcích: 25. a 26. srpna setkání na hranici se SKSI, třetí redakční rada ESB; 11. – 12. září setkání představitelů stavebních fakult; 5. – 7. října 2023 setkání ECCE ve Vilniusu, kde bude ČKAIT osobně zastupovat.

Místopředseda Ing. Mráz informoval o požadavku OK Plzeň na druhou konferenci Zděné konstrukce. Představenstvo doporučuje ponechat jednu konferenci a příspěvky ze zděným konstrukcím do ní začlenit.

Místopředseda Ing. Pater informoval o přípravě Rady pro podporu rozvoje profese a Ediční rady ČKAIT. Jelikož se jednalo o jeho poslední jednání jako člena představenstva, poděkoval všem členům za jejich spolupráci.

Ing. Dospiva informoval o „malé“ V4, kterou v letošním roce pořádala česká strana, konkrétně OK Ostrava. Dále informoval o oslovení Ing. Vladimírem Kulilem, Ph.D., ředitelem Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava o pořádání konference pro znalce dne 2. listopadu 2023.

Ing. Drahorád informoval o změnách v TNK, můžeme nominovat své zástupce. Dále informoval, že reálně hrozí zánik CTN Kloknerova ústavu ČVUT.

Ing. Loukota informoval o Dopravní konferenci v Pardubicích za účasti ministra dopravy, ředitele SFDI, ŘSD a dalších významných hostů.

Ing. Šafařík informoval o jednání aktivu Geotechnika, v němž Ing. Řičica a doc. Masopust ohlásili odstoupení ze svých funkcí. Budou vykonávat potřebné administrativní úkony pro aktiv do volby nového vedení.

Ing. Vokurka informoval o prvním jednání autorizační rady v novém složení.

Ing. Zdařilová informovala o účasti v porotě Stavby roku a návštěvě všech přihlášených staveb. 24. listopadu se odehraje slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v Rudolfinu. Dále informovala o své účasti na vypořádání připomínek k přístupnosti staveb. Dále o vyhlášce o dokumentaci dopravních staveb s důrazem na bezbariérovost na MD. Dostali jsme k připomínkám návrh statutu na poradní sbor ministra. Informovala o přípravě katalogu Ceny Inženýrské komory. Představenstvo vzalo na vědomí její návrh nových pravidel pro Cenu Inženýrské komory 2023.

Ing. Hnízdil navrhl schválení nabídky ČSOB na zřízení kontokorentu, žádost o záštitu konferenci SANTINI 2023 v rámci výročí 300 let od úmrtí stavitele J. B. Santiniho-Aichela a nového člena aktivu Geotechnika – Ing. Aleše Skalického [11 pro – 0 zdržel se – 0 proti]. Úprava směrnice o uznávání je předložena k posouzení právníkům.

Přehled úkolů

 • Ing. Hnízdil – připravit zadávací dokumentaci pro nový informační systém, upravit žádost o udělení autorizace – do přehledu vzdělání doplnit měsíc a dále kontrolu doby praxe a kontrolu RČ – opravit a hlasovat per rollam.
 • Prof. Kabele – zpracovat návrh podkladu pro jednání s MPO o pasu pro renovace budov a jejich zpracovatelích.
 • Ing. Komínek, Ing. Janoušková – předložit na listopadovém jednání představenstva business plán IC ČKAIT, s.r.o.
 • Ing. Loukota – připravit novou smlouvu na vydávání časopisu Stavebnictví s IC ČKAIT, s.r.o. – předložil návrh smluv, rámcovou smlouvu a smlouvu o dílo. Návrhy připomínek budou podány do konce října, na příštím jednání představenstva v listopadu by měla být nová smlouva schválena a od 1. ledna 2024 se bude časopis vydávat podle nové smlouvy. Na stavební úřady bude časopis zasílán v elektronické podobě [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].
 • Ing. Motyčka – připravit systém kompetencí a finančních limitů.
 • Ing. Mráz, Ing. Loukota – zjistit možnosti pojištění funkcionářů, které nekryje pojistná smlouva D&O (AR, Rada EU, ZZVZ).
 • Ing. Vaverka – dořešit neplatiče, příp. navrhnout ministerstvu odvolat inspektora pro neplacení členských příspěvků (§ 151 odst. – Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů).
 • Ing. Vokurka – zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru Geotechnika. Nyní probíhá kontrola oborů PS, M, V, PBS.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář.

Následující zasedání: 23. listopadu 2023, 15. února 2024, 18. dubna 2024, výjezdní, 19. září 2024, 21. listopadu 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.