Společné stanovisko sedmi státních institucí k přechodným ustanovením nového stavebního zákona z 28. června 2023

Navazující článek JUDr. Evy Kuzmové zveřejněný v tomto Z+i vychází ze společného stanoviska šesti ministerstev a báňské správy vydaného v červnu 2023. Rozpor s výkladem ČKAIT je pouze v jednom bodě. Zde přinášíme plné znění tohoto společného stanoviska sedmi státních úřadů.

K problematice přechodných ustanovení bylo uveřejněno Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.

ČKAIT pouze nesouhlasí se závěrem uvedeným na str. 4 stanoviska v sekci „Použitelnost NSZ při povolování jiných závěrů“, kde je řečeno, že po skončení přechodného období budou řízení zahájená, avšak nedokončená v přechodném období, s ohledem na znění § 334a odst. 2 věta druhá NSZ, který stanoví pro účely konce přechodného období právní fikci nabytí účinnosti NSZ k 1. červenci 2024, dokončena v souladu s § 330 odst. 1 NSZ podle dosavadních právních předpisů. Dosavadními právními předpisy je nutno rozumět právní předpisy platné a účinné k 31. prosinci 2023. S ohledem na použitelnost dosavadních právních předpisů bude příslušným stavebním úřadem vždy stavební úřad příslušný podle ustanovení SZ, resp. jiných právních předpisů, ve znění do 31. prosince 2023.

ČKAIT je toho názoru, že po skončení přechodného období bude řízení zahájené, avšak nedokončené v přechodném období, dokončovat ten stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle NSZ. Výslovně tak stanoví § 330 odst. 3 věta první NSZ.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.