• Úvodník září 2022

  Blíží se konec léta, s nímž končí i každoroční vysvětlování našim zákazníkům, že projektant nebo stavbyvedoucí je rovněž člověk a potřebuje dovolenou. Letní měsíce jsou vždycky náročné na to, aby se dobře zkoordinovala práce mezi jednotlivými specialisty, a je nepsaným pravidlem, že právě ten nejpotřebnější zrovna leží kdesi u moře na pláži. Všichni ale nakonec malé zdržení vydrží a svět se kupodivu nezboří. Musí se zkrátka počítat s tím, že v létě si k plánovaným termínům připočítáme dva až tři týdny navíc. To samé platí i pro úřady, kde si v
 • Pozvánka na videomapping ČKAIT 1992 – 2022

  Zveme Vás na oslavu 30 let ČKAIT. Na fasádě Kongresového centra v Praze večer 10. října promítneme 30 vybraných staveb dokončených v minulých 30 letech. Akce je součástí doprovodného programu Mezinárodní konference Politiky architektury a stavební kultury, která se koná v rámci českého předsednictví EU. Stejnojmenný dokument nyní prochází připomínkováním.

 • Při změnách dokončených budov často chybí dostatečná projektová příprava

  Stavební dokumentace dokončených pozemních a inženýrských staveb je stejně důležitá jako projektová dokumentace nově plánovaných staveb. Praxe ukazuje, že je tato problematika výrazně podceňována, což vede k mnoha potížím při snahách o úpravy či modernizace již realizovaných staveb a při jejich dalším využití.

 • Změna pro šetrnější zacházení s dešťovou vodou

  Do právních předpisů se propisuje úsilí o maximální zadržování vody v lokalitě a minimalizaci množství srážkových vod odváděných do stokové sítě. Od 1. července 2022 se upravuje postup pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Zohledňují se i zelené střechy.

 • Akustika obytných budov podléhá přísnějším požadavkům

  Ochrana proti hluku patří mezi základní požadavky na vlastnosti staveb podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Ta se odkazuje na závazné normy, které se v posledních dvou letech zpřísnily. Například požadavek na váženou stavební neprůzvučnost mezibytových stěn je 53 dB a u příček v rámci bytu 40 dB.

 • Malý stavební zákon pro uprchlíky z Ukrajiny

  Kvůli válce na Ukrajině byl přijat tzv. malý stavební zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Platí od 1. července 2022 a používá se přednostně. Zjednodušuje umísťování, povolování a realizaci nouzových staveb. Jejich následné údržby a užívání se netýká.

 • Jak probíhá první velká novelizace nového stavebního zákona

  ČKAIT považuje první velkou novelizaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za potřebnou. A to i přesto, že některé zásadní připomínky uplatněné profesní komorou stavebních inženýrů nebyly akceptovány. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby MMR bylo pověřeno sjednocováním výkladů a metodických pokynů k provádění stavebního zákona.

 • Jak správně členit stavbu v čase a v objemu

  Terminologický slovníček k tématu členění stavby v platných stavebních předpisech je nezbytný pro jednotný přístup a výklad. Z důvodů předběžné opatrnosti doporučujeme ve smlouvách uvádět definice pojmů. Jinak v případě sporu musí stavební podnikatel prokazovat, že stavebníkovi byly použité pojmy známé.

 • Pozor na základní principy profesního pojištění!

  Autorizované osoby jsou mezi prvními, na kom investor požaduje náhradu případné škody. Často jsou také jedinými, kdo má pojištění profesní odpovědnosti. Je na ně proto vyvíjen nátlak, aby náhradu škody vzaly na sebe. To je však podvod. Pojišťovny vždy zjišťují, zda škoda vznikla a kdo je za ni odpovědný. Tento článek uvádí zákonný postup a základní principy náhrady škody, na které navazuje uplatnění pojistného plnění.

 • Komu pomohou tepelná čerpadla vzduch-kapalina

  V současné době většinu vlastníků rodinných domků, kteří využívají zemní plyn jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, zachvátila pod tíhou vzrůstajících cen energií a války na Ukrajině panika. Lidé mají strach, výrazně přiživovaný médii, že v nejbližší době nastane značný nedostatek zemního plynu, který navíc bude velmi drahý. Proto hledají vhodnou alternativu k tomuto palivu a mnozí plánují situaci vyřešit pomocí tepelného čerpadla. Je to jedna z možných cest, ale je nutné si uvědomit některé dopady, které mohou nastat, pokud se na tuto změnu dostatečně nepřipravíme.

 • Co nového v PROFESISu?

  Nové rubriky R 1 – Panelové domy Se souhlasem MPO jsou uveřejňovány vybrané publikace z řady Regenerace panelových domů. R 1.1 – Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů R 1.2 – Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů R 1.3 – Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57 IN – Informace o technických normách Formou měsíčních přehledů jsou zveřejňovány informace o technických normách ve stavebnictví publikovaných ve Věstníku ÚNMZ. Aktualizace pomůcek A 3.4 – Přehled právních předpisů
 • Nařízení vlády k vyhrazeným technickým zařízením

  K 30. červnu 2022 vyšla ve Sbírce zákonů nařízení vlády ke všem druhům vyhrazených technických zařízení: zdvihacím, tlakovým, plynovým a elektrickým. Účinnosti nabyla hned následujícího dne. Informace byla uveřejněna v PROFESISu v Aktualitách a Právních informacích č. 6/2022.

 • Zasedání představenstva v červnu 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 3. zasedání, které se konalo 24. a 25. června 2022 v Heřmanicích v Podještědí. Výjezdní zasedání organizovala oblastní kancelář Liberec. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • Činnost Legislativní komise ČKAIT

  Legislativní komise ČKAIT se v první polovině roku 2022 zabývala především sledováním nové etapy restrukturalizace stavebního práva ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., tedy projednávání novel o odkladu jeho účinnosti a o změnách jeho původního přijatého textu.

 • Co Komora nabízí členům?

  ČKAIT rozšiřuje nabídku služeb členům průběžně. Velkou pozornost věnuje nabídce celoživotního vzdělávání, ale nabízené služby jsou mnohem rozmanitější. K 30 letům existence ČKAIT přinášíme přehled 30 hlavních činností, kterým se profesní komora věnuje.

 • Rada pro podporu rozvoje profese a Ediční rada – současnost a budoucnost

  Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP) RPRP již 19. rokem vytváří výstupy, jejichž cílem je odborný profesní růst členů Komory, a to i v jednotlivých oborech autorizací a specializací. Po reorganizaci v roce 2020 se RPRP stala platformou, kde se setkávají předsedové pracovních skupin a profesních aktivů ČKAIT, zástupci vybraných ministerstev, kanceláře Komory a další osoby. Aktuální složení Rady je uveřejněno na webu Komory. Dlouhodobě jsou nejvíce viditelnými výstupy pomůcky systému PROFESIS – Profesního informačního systému ČKAIT, které jsou vydávány elektronicky na
 • Stavba roku Zlínského kraje 2021

  Do 20. ročníku se přihlásilo 47 staveb realizovaných zlínskými stavebními firmami. V polovině června byly vyhlášeny výsledky. Grand Prix Pavla Nováka získala Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín. Bylo uděleno sedm hlavních cen, cena hejtmana, ministerstva průmyslu a syndikátu novinářů.

 • prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. † 88 let

  Dne 3. 8. 2022 zemřel ve věku 88 let vysokoškolský pedagog, uznávaná autorita v oborech Urbanismus a Městské inženýrství a čestný člen ČKAIT prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Narodil se 26. 7. 1934 v Bohumíně, kde vystudoval gymnázium, a ostravskému regionu zůstal celý život věrný. V počátcích svého profesionálního života se věnoval oblasti investorsko-inženýrských činností. Následně, během působení v ostravském Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst, rozšířil svůj profesionální záběr do oblasti vědecko-výzkumných činností na poli urbanismu, územního plánov