3. zasedání představenstva

Hlavním tématem byly zprávy o hospodaření a příprava volebního shromáždění delegátů. Představenstvo se zabývalo i propagací ČKAIT, doporučilo pokračovat ve využívání služeb ČTK i pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Newsletter Zprávy a informace ČKAIT je od letošního roku nově zasílán nejen na stavební úřady, investiční odbory obcí ale i novinářům.

Třetího zasedání dne 11.6.2020 se zúčastnilo 12 členů představenstva, tři byli omluveni.

Výsledky hospodaření ČKAIT k 30. květnu 2020

Ing. Motyčka, ekonomický mandatář ČKAIT, předložil tabulku výsledků hospodaření ČKAIT k 30. květnu 2020 (42 % ročního rozpočtu). Celkové mandatorní příjmy činily 86,5 mil. Kč (92 %), mandatorní výdaje 28 mil. Kč, tj. cca o 10 mil. Kč méně, než předpokládal rozpočet. Z toho oblasti čerpaly výdaje ve výši cca 38 % ročního rozpočtu. V ekonomické části rozpočtu jsou výdaje na úrovni 28 % ročního rozpočtu. Na Shromáždění delegátů ČKAIT 12. září 2020 bude předložen návrh usnesení: Shromáždění delegátů souhlasí s hospodařením ČKAIT za období 04/2020–08/2020.

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021

V tomto období každoročně ČKAIT připravuje návrh rozpočtu na další rok. Protože však bude 12. září 2020 shromáždění delegátů, které mimo jiné zvolí nové členy Představenstva ČKAIT a také rozhodne o výši členských příspěvků na rok 2021, bude příprava návrhu rozpočtu přenechána novým členům představenstva. Současné Představenstvo ČKAIT navrhne shromáždění delegátů ponechat dosavadní výši členských příspěvků.

Výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT za rok 2019 a činnost v roce 2020

Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., korespondenčním způsobem projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2019 a návrh daňového přiznání, které bylo odevzdáno finančnímu úřadu 30. března 2020.

Rozhodující údaje daňového přiznání: roční úhrn čistého ­obratu 21,9 mil. Kč, výsledek hospodaření 0,5 mil. Kč, daň 106 970 Kč, čistý zisk 408 016 Kč.

Představenstvo ČKAIT v roli valné hromady Informačního centra ČKAIT, s.r.o., schválilo výsledky hospodaření a rozhodlo, že zisk roku 2019 zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Dále bylo schváleno, že ČKAIT zakoupí 100 vstupenek na oslavu 20 let činnosti Informačního centra ČKAIT, která se bude konat 15. září 2020. Ing. ­Zídek jako jednatel Informačního centra ČKAIT požádal o další, resp. větší prostory v sídle ČKAIT. V budově už bohužel žádné volné prostory nejsou. Prostory pro Informační centrum ČKAIT jsou v návrhu dostavby budovy předkládaném shromáždění delegátů.

Autorizační rada ČKAIT

Ing. Křeček představil návrh nového složení autorizační rady, který byl zaslán ministryni ke jmenování s předpokládaným termínem 1. července 2020 – viz str. 33.

Rekodifikace stavebního zákona

Ing. Hladík informoval o vývoji návrhu nového stavebního zákona. Okomentoval jednotlivé připomínky, které jsme předkladateli zaslali. Uvedl, které připomínky ČKAIT byly akceptovány a které akceptovány nebyly s odůvodněním MMR ČR. Představenstvo poděkovalo Ing. Hladíkovi a Ing. Klepáčkové za jejich práci na přípravě a zpracování připomínek v rámci rekodifikace stavebního zákona.

Návrh novely zákona o požární ochraně staveb

Ing. Špalek přítomné seznámil s vývojem novely zákona o požární ochraně staveb. ČKAIT v návrhu připomínkovala zejména možnost zpracovávat požárněbezpečnostní řešení (PBŘ) odborně způsobilou osobou s oprávněním HZS ČR u jednoduchých staveb zařazených v kategorii 1. ČKAIT je toho názoru, že PBŘ má zpracovávat jen autorizovaná osoba ČKAIT.

Prezentace ČKAIT v médiích

Ing. Křeček informoval o tiskové konferenci Zadržíme vodu u nás? Pro tuto tiskovou konferenci jsme zaplatili službu ČTK – živý video přenos na webu a Facebooku ČKAIT s propagací ve výstupech ČTK a dalších médiích. Představenstvo doporučilo využít služeb ČTK pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Ing. Loukota informoval o tom, že newsletter Zprávy a informace ČKAIT je od letošního roku nově zasílán nejen na stavební úřady, investiční odbory obcí ale i novinářům.

Příprava na shromáždění delegátů

Nový termín shromáždění delegátů je smluvně zajištěný dodatkem ke smlouvě. Složení komisí (mandátová, návrhová, volební) je připraveno a na místě může být doplněno nebo upraveno. Podklady byly všem delegátům zaslány. Minimálně 21 dnů před jednáním zašleme všem delegátům novou pozvánku. S právním zástupcem bude projednáno, jaké další podklady je nutné delegátům zaslat.

Stavba roku

Návrh na doplnění směrnice k přihláškám do soutěží Stavba roku bude ponechán na rozhodnutí nového Představenstva ČKAIT.

Různé, informace z jednání

Ing. Loukota informoval o plnění úkolu sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. Oba odsouzení podali stížnost k ústavnímu soudu, ústavní soud zamítl dovolání Ing. Škorpila v trestním řízení. Občanskoprávní řízení nebylo zahájeno – úkol trvá. Dále informoval o zrušení většiny seminářů v oblasti Pardubice v době nouzového stavu. Navrhl uspořené prostředky využít pro digitalizaci dokumentací panelových soustav. Ing. Loukota, člen TK ČAS, promluvil také o vývoji a plnění vládní strategie zavedení BIM v ČR.

Ing. Vaverka se dotázal na nabídku seminářů o BIM od sdružení czBIM. Prof. Materna uvedl, že je vypsán úvodní kurz formou webináře, který uspořádá SVI a následné specializované kurzy mohou uspořádat a hradit jednotlivé oblastní kanceláře, pokud bude mít oblast a její členové zájem.

Ing. Hladík informoval o uspořádání semináře o BIM a o pozvání na společné jednání do Lince 7. července 2020 s Rakouskou komorou ZT.

Ing. Špačková informovala o jednání výboru OK Praha. Informace o usnesení z valných hromad nebudou posílány všem delegátům, informace budou podány na SD formou diskusních příspěvků.

Ing. Pejchal promluvil o výjimečném způsobu vyhlášení nového ročníku Ceny Inženýrské komory 2020 formou tiskové zprávy s ohledem na odložené shromáždění delegátů na září. Dále informoval o pojištění autorizovaných osob, o škodním průběhu základního pojištění, resp. se skupinovým zvýšeným pojištěním, resp. s individuálním pojištěním.

Ing. Mandík informoval o vyhlášení nového ročníku Dopravní stavba roku.

Ing. Zdařilová hovořila o ukončeném termínu přijímání přihlášek do soutěže Stavba roku, je přihlášeno 87 různorodých staveb. Dále informovala o změně názvu SFRB na Státní fond rozvoje investic.

Ing. Zídek podal informaci o změně termínů akcí. Konference Městské inženýrství Karlovarsko bude 2. října 2020. Konference Inženýrské problémy obnovy památek v Plasích bude 13.–15.  května 2021.

Prof. Materna informoval o pozvání na jednání V4 do Maďarska v termínu 8.–11. října 2020 – delegace ve složení prof. Materna, Ing. Křeček, Ing. Špalek byla představenstvem schválena.

Ing. Špalek hovořil o jednání komise ZZVZ, členové připravují vzory smluv. Dále informoval o webu cenyzaprojekty.cz a navrhne majitelům webu rozšířit o funkci ukládání rozpracovaného projektu. Navrhuje uspořádat na podzim tiskovou konferenci na téma BIM a digitalizace.

Ing. Mráz informoval o jednání s ministerstvy o spolupráci na přípravě vysokorychlostních tratí.

Ing. Hnízdil předložil za omluveného Ing. Patera jeho informace o činnosti ER a RPRP. Představenstvo vzalo informace na vědomí.

Představenstvo potvrdilo rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními nevydávat v letošním roce publikaci Stavební kniha.

Následující zasedání: 24. září 2020, 19. listopadu 2020

 

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT