VODA 2020

S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

Konference VODA 2020 přesunuta na červen 2021. Pořadateli jsou: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Konference Voda 2020 chce představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství.

WEBINÁŘ - 20. října 2020, 15.00 h
V úterý 20. října 2020 se od 15.00 h uskuteční webinář, na němž garanti představí jednotlivé tematické sekce
konference, a zároveň proběhne moderovaná odborná diskuse.

KONFERENCE – náhradní termín 7.-8. 6. 2021
Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat hospodaření s vodou. Přiblíží roli vody ve
volné krajině - ať už se jedná o nakládání se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží,
o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí
přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role
vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů,
nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a
městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. Nezapomene se také na
správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských
soustav a čištění odpadních vod. Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i
náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před
nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce
vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd.

 • Tematické zaměření přednášek a program
  Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
  Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
  Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
  Sekce D: Městské inženýrství
  Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
  Sekce F: Geotechnika
 • Doprovodný program
  Součástí akce budou exkurze, výstava Stavba a voda a společenský večer na lodi s přednáškou o historii založení
  města u vody.

Další informace a přihlášky na www.voda2020.cz