Červnové semináře z Českých Budějovic

Po dohodě s vedením SPŠ stavební v Českých Budějovicích se nám podařilo vtěsnat do červnového programu tři semináře z celoživotního vzdělávání, které byly z důvodu koronavirové krize přesunuty. Jednalo se o novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb, technický dozor stavebníka a odpovědnost autorizovaných osob

Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb – 11. června 2020

Seminář byl rozdělen na dvě části. V první části vystoupili se svými přednáškami zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, v druhé části zástupci firmy EATON seznámili přítomné s možnostmi a trendy nouzového osvětlení staveb. Plk. Ing. Jana Neškodná seznámila účastníky semináře s novinkami v oblasti dálkového přenosu EPS na pult centralizované ochrany. Hlavní novinkou je skutečnost, že využívání služeb PCO provozovaném HZS Jihočeského kraje bude zpoplatněno na základě sjednocení požadavků na využívání těchto služeb v rámci celého Hasičského záchranného sboru ČR. Plk. Ing. Milan Brabec seznámil přítomné se změnami, které byly provedeny v ČSN 73 080: Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty a ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení. Ve své přednášce se zaměřil především na zařízení pro odvod tepla a kouře a řešení kontaktního zateplení objektů. Kpt. Ing. Jaroslav Soukup podrobněji objasnil změny provedené v ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 73 0831: Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory a ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. V druhé části semináře zástupci firmy EATON seznámili přítomné s možnostmi a trendy nouzového osvětlení staveb se zaměřením na adaptivní evakuaci, nouzové osvětlení s funkcí „increase affordance“ a centrální bateriové systémy s adresným monitoringem svítidel. Školení se zúčastnilo 17 posluchačů – členů i nečlenů ČKAIT.

Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha – 16. června 2020

Cílem semináře bylo vysvětlit povinnosti TDS v návaznosti na zákonné předpisy. Teze byly přednášejícími zvoleny takto:

  • specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví,
  • právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem,
  • odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS,
  • charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví,
  • státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů,
  • interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP,
  • dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi,
  • specifika dozoru v dopravním stavitelství.

Součástí přednášky bylo i podrobné vysvětlení požadavků na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Byl proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona, na všechny účastníky výstavby.

Semináře se zúčastnilo 35 posluchačů.

Povinnost a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě – 25. června 2020

Přednášející JUDr. Petra Adámková, Ph.D., podala ucelený přehled v problematice odpovědnosti AO související s výkonem vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy – stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce. Obzvláště cenné pro účastníky semináře bylo, že u každého zákona vyjmenovala a vysvětlila příslušné paragrafy týkající se nejen odpovědnosti AO, ale i ostatních účastníků stavebního procesu v provázanosti na všechny související zákony. Např. stavební zákon ve vztahu na občanský zákoník s příklady odpovědnosti za vady a případné škody staveb. Na příkladech rozhodnutí soudů ukázala nám, technikům, mnohdy nepochopitelná rozhodnutí soudů. Semináře se zúčastnilo 16 autorizovaných osob.

 

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Pavel Otruba
člen výboru oblasti ČKAIT České Budějovice