Nová Autorizační rada ČKAIT

Ing. Klára Dostálová jmenovala nové členy Autorizační rady ČKAIT od 1. července 2020 na dobu tří let. První jednání nové Autorizační rady se uskuteční 9. září 2020. Představenstvo do funkce předsedy Autorizační rady zvolilo Ing. Adama Vokurku, Ph.D., a do funkce místopředsedy Ing. Jaromíra Šišmu. V šestnáctičlenné Autorizační radě je jedenáct zástupců ČKAIT.

Autorizační rada je oprávněna především rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace, jmenovat zkušební komise, navrhovat autorizační řád a stanovit obsah a způsob provádění zkoušek, navrhovat vytváření specializací v rámci oborů autorizace. Funkční období Autorizační rady je tříleté, podle § 29 zákona č. 360/1992 Sb. Autorizační radě končí funkční období 30. června 2020. Složení Autorizační rady je definováno ve stejném paragrafu: jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu a České komory architektů a jeden zástupce ČKAIT pro každý z oborů jí udělované autorizace. Ministr zemědělství Ing. Toman nominoval stávajícího zástupce Ing. Daniela Pokorného. Ministr dopravy doc. Havlíček nominoval stávajícího zástupce Ing. Josefa Kubovského. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová nominovala Ing. Žanet Hadžić. Ministr průmyslu a obchodu doc. Havlíček nominoval stávající zástupkyni Ing. Zdeňku Fialovou. Ing. arch. Jan Kasl za ČKA nominoval Ing. arch. Zdeňka Trefila. Představenstvo oslovilo předsedy oblastních kanceláří ČKAIT, aby nominovali zástupce ČKAIT za jednotlivé obory autorizace. Ze zaslaných nominací představenstvo vytvořilo návrh nominací pro jednotlivé obory. Návrh složení ČKAIT zaslala ministryni pro místní rozvoj ke jmenování. Ing. Klára Dostálová jmenovala členy Autorizační rady ČKAIT od 1. července 2020 na dobu tří let v tomto složení:

 • Daniel Pokorný – zástupce MZe ČR
 • Josef Kubovský – zástupce MD ČR
 • Žanet Hadžić – zástupce MMR ČR
 • Zdeňka Fialová – zástupce MPO ČR
 • arch. Zdeněk Trefil – zástupce ČKA
 • Václav Petráš, Ph.D. – zástupce ČKAIT pro obor pozemní stavby
 • Vojtěch Kocourek, Ph.D. – zástupce ČKAIT pro obor dopravní stavby
 • Jaroslav Valkovič – zástupce ČKAIT pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • Petr Nehasil – zástupce ČKAIT pro obor mosty a inženýrské konstrukce
 • Jaromír Šišma – zástupce ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb
 • Karel Dvořáček – zástupce ČKAIT pro obor technika prostředí staveb
 • RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – zástupce ČKAIT pro obor statika a dynamika staveb
 • Ing. et Ing. František Kuda, CSc. – zástupce ČKAIT pro obor městské inženýrství
 • Lukáš Grünwald – zástupce ČKAIT pro obor geotechnika
 • Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA – zástupce ČKAIT pro obor požární bezpečnost staveb
 • Adam Vokurka, Ph.D. – zástupce ČKAIT pro obor stavby pro plnění funkce lesa