Hospodaření ČKAIT v koronavirové době

ČKAIT dosud hospodaří v souladu s připraveným návrhem rozpočtu na letošní rok, který byl pro delegáty shromáždění delegátů uveden ve Výroční zprávě ČKAIT za rok 2019.
Na shromáždění delegátů 12. září 2020 bude hospodaření ČKAIT upřesněno především v tom, jak se nahradí neuskutečněné odborné akce. K 31. květnu 2020 byla poměrná část čerpání výdajů na hlavní činnost o 9,9 mil. nižší než předpokládal návrh rozpočtu ČKAIT.

Pro hospodaření ČKAIT je důležité sledovat především příjmy a výdaje v mandatorní části rozpočtu, protože to tvoří základ ekonomiky ČKAIT. Mandatorní proto, že se jedná o hospodaření s členskými příspěvky našich členů. Každoročně Představenstvo ČKAIT připravuje návrh rozpočtu na další kalendářní (a hospodářský) rok a předkládá jej k projednání a schválení shromáždění delegátů koncem měsíce března toho roku, když již tento rok běží. Proto se také ČKAIT drží při výdajích návrhu rozpočtu, schvalovaného až na konci prvního čtvrtletí. Letošní rok 2020 je výjimkou s ohledem na protikoronavirová opatření a s tím související odložení termínu shromáždění delegátů na 12. září 2020. ČKAIT dosud hospodaří v souladu s připraveným návrhem rozpočtu na letošní rok, který byl pro delegáty shromáždění delegátů uveden ve Výroční zprávě ČKAIT za rok 2019. Tento návrh rozpočtu ČKAIT je sestaven v jednotlivých kapitolách stejně jako v předchozích letech a není tam zakotvena žádná výrazná změna. Proto také ČKAIT řídí svoje hospodaření v souladu s tímto návrhem. Příjmy mandatorní části tvoří především členské příspěvky a ty byly splaceny k předepsanému termínu, tj. do 30. března 2020 z 97 %. Pouze několik málo členů nemohlo dostát své povinnosti a požádalo o odklad splátky. S ohledem na události posledních měsíců ČKAIT vyhověla. Díky této ukázněnosti členů ČKAIT můžeme po celý rok hospodařit stejně jako v předchozích letech.

Mandatorní výdaje se týkají jednak odborných činností, dále režijních činností, pojištění autorizovaných osob a příspěvků na vydávání časopisů. Část z těchto výdajů probíhá v roce plynule a je možné je sledovat měsíčně. Jedná se o osobní náklady zaměstnanců, platby za pojištění autorizovaných osob, platby za nájmy kanceláří, příspěvky na časopisy. Velká část výdajů, a to hlavně v odborných činnostech, je nárazová a většinou jednorázová. Jedná se o celou řadu akcí pro naše členy – konference, semináře, publikace atd. Značnou část těchto výdajů realizují oblasti. Protože cca tři měsíce byla z objektivních příčin ochromena činnost ve skupinách lidí, tak se řada plánovaných akcí, jejichž výdaje byly zařazeny do návrhu rozpočtu, neuskutečnila. Část z nich byla zrušena a velká část odložena na podzim tohoto roku. Proto nemohly být výdaje čerpány plynule a v souladu s návrhem rozpočtu. Počítáme s tím, že značná část odborných akcí bude nahrazena a uskuteční se ve druhém pololetí tohoto roku. Tím dojde k čerpání výdajové části rozpočtu sice se zpožděním, ale v souladu s návrhem rozpočtu.

 

Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT odpovědný za ekonomiku