Výběr webinářů ČKAIT v září a říjnu 2020

Letos na jaře musela ČKAIT v důsledku koronavirových opatření zrušit všechny připravované vzdělávací akce. Více než dostatečně jsou nahrazovány moderní digitální formou dálkového vzdělávání prostřednictvím webinářů. S ohledem na úsporu času při cestování se tato forma stává mezi autorizovanými osobami velmi oblíbenou.

Hygienické předpisy ve stavební praxi

22. září 2020, 13.00–17.00 hod.
Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Pardubice

Orgány hygienické služby patří mezi dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tento zákon byl v poslední době několikrát novelizován včetně některých prováděcích předpisů. Seminář má připomenout odborné stavební veřejnosti souhrn předpisů, které je nutno při přípravě a realizaci znát a umět aplikovat.

 

Vedení stavebního deníku

23. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.

 

Stavební zákon ve vazbě na správní řád

24. září 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová
Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Praha

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

 

Stavby založené na zemních vrutech

29. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Přednášející: Ing. Zdeněk Kovář
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Přednáška je zaměřená na v současné době oblíbený způsob zakládání rodinných domů na zemních vrutech a je určena pro projektanty v oblasti pozemních staveb, statiky i realizační firmy.

 

Judikatura ke stavebnímu zákonu

30. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Přednášející: Ing. Jiří Kozelský
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek.

 

Bazény v interiéru a odvětrávání prostor se zvýšenou vlhkostí

1. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.; Ing. Petr Blasinski, Ph.D.
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice a odvětrání prostor s vysokou vlhkostní zátěží.

 

Územní řízení a povolování staveb

7. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Lenka Holendová; Ing. Jaroslav Smíšek
Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Praha

Stavební zákon ve světle judikatury a legislativních změn.

 

Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech

8. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Michal Pánek; Ing. Jaroslav Šafránek; Ing. Eva ­Hellerová; Ing. Zbyněk Valdman; Ing. Jan Tripes
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Navrhování a skutečná praxe při navrhování a realizaci provětrávaných obvodových plášťů a střech. Vyjádření odborníků ke konkrétním problémům realizovaných obvodových plášťů a střech; k navrhování střech podle technických podkladů výrobců střešních krytin a systémů.

 

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

12. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Přehled problematiky od zahájení řízení u stavebního úřadu přes jeho průběh až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech, aby se posluchači vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů – občanského zákoníku a správního řádu.

 

Autorské právo a projektování staveb

13. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Přednáška známého odborníka a autora mnoha publikací se zabývá autorskoprávní problematikou, která je často řešena v souvislosti s projektováním a prováděním staveb.

 

BIM – úvodní kurz

14. října 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: tým přednášejících z czBIM
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Přednáška je úvodem do série přednášek, které budou v případě zájmu pro své členy pořádat oblastní kanceláře. Cílem těchto přednášek je příprava AO na nové požadavky související s digitalizací prostředí a změnami, které se promítnou do podmínek výkonu činnosti AO s důrazem na profese vyžadující autorizaci, poučení a motivovaní k rozvoji vlastních znalostí, prohloubení stávajících znalostí a seznámení se s praxí na všech úrovních.

 

Právní předpisy v energetice pro navrhování a realizaci budov

20. října 2020 od 13.00 hod.
Přednášející: Ing. Věra Sytařová; Ing. Jaroslav Šafránek
Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Pardubice

Jedním z řešení nedostatku energetických zdrojů je snaha o maximalizaci úspor (minimalizaci energetické náročnosti) při provozu budov. V současné době je v Poslanecké sněmovně připraven k novelizaci zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který stanoví rámec pro navrhování a realizaci budov s důrazem na energetickou náročnost.

 

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace

27. října 2020 od 9.00 hod.
Přednášející: pplk. JUDr. Sabina Burdová; kpt. Ing. Pavel Fiala; Ing. Tomáš Kapal; kpt. Ing. Lukáš Pultar
Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Seminář bude zaměřen pouze na připojení sousedních nemovitostí zřizováním sjezdů na pozemní komunikace.

 

Ing. Dominika Hejduková
vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT

 

Přihlášení elektronickykalendáři akcí na webu ČKAIT.

Dotazy k webinářům: lzabelkova@ckait.cz (Středisko vzdělávání a informací ČKAIT) nebo na příslušných oblastních kancelářích

Technické zabezpečení: webmaster@ckait.cz