• Úvodník listopad 2022

  Je za námi říjen a také většina akcí spojených s oslavami 30. výročí založení ČKAIT. Myslím, že oslavy byly důstojné a připomněly nejen našim členům, ale i všem partnerům a veřejnosti, že Komora je váženou organizací, která existuje již tři dlouhé desítky let. Naše kompletní třicetiletá historie je popsána v publikaci vydané k této příležitosti IC ČKAIT. Jsem rád, že si minulost připomínáme, protože by bylo chybou žít pouze přítomností. Komora historii má a rozhodně se nemá zač stydět. Vedle zmíněné knihy byly přímo Komorou vydány ještě dvě další, je
 • Cena Inženýrské komory vyzdvihla rekonstrukce a konverze

  Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé rea­lizace veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu Inženýrské komory 2021. Výsledky byly vyhlášeny v sobotu 24. září 2022 na Shromáždění delegátů ČKAIT. V článku je uveřejněn interaktivní formulář pro přihlášku do dalšího již 19. ročníku (termín podání je do 31. ledna 2023).

 • Připomínáme si 30 let ČKAIT

  V roce, kdy ČKAIT oslavuje 30 let své existence, je druhou nejpočetnější profesní komorou v ČR s více než 30 tisíci členy. Tomu odpovídá i úroveň komunikace se státní správou a dalšími organizacemi. Zvyšující se počet členů také klade nové požadavky na organizování práce a odborné činnosti.

 • Pocta českým stavbařům

  Stavbařské povolání je staré jako lidstvo samo. Ve starověkém Egyptě byli stavbaři ctěnými osobami. O tom svědčí i zbožštění Imhotepa, stavitele Džoserovy pyramidy. K takovému věhlasu máme dnes bohužel daleko. Aby se prestiž stavbařů zlepšila, musíme nejen odvádět perfektní práci, ale také o ní umět mluvit. O to jsme se pokusili i v rámci oslav 30 let ČKAIT a 30 let ČR.

 • 30 staveb

  Videomapping i publikace „30 staveb“ symbolicky představily třicet významných a skvělých technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj stavebnictví, inovativní technologie i sofistikovaný, kreativní a na fundamentech technického vzdělání postavený přístup tvůrců. Bylo to poprvé, kdy se mimořádná inženýrská díla představila prostřednictvím světelné show.

 • 30 osobností

  Inženýrská komora ocenila 30 osobností, které proslavily inženýrské umění i technické vzdělání v ČR i v zahraničí. Majitelé a ředitelé stavebních firem, profesoři, autoři patentů a studií v oblasti stavebních postupů nebo materiálů, tvůrci výjimečných konstrukčních řešení či osobnosti dlouhodobě propagující technické vzdělání a kultivaci stavebního prostředí. Třicítka inženýrů a techniků, které při příležitosti svého 30. výročí ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), reprezentuje všechny stavební oblasti a činnosti.

  Co jméno, to autorita ovlivňující několik desítek let tuzemské stavební prostředí. A v několika případech i kvalitu staveb v zahraničí. Přínos a význam každého z laureátů dokládají jejich profesní životopisy i obsáhlé rozhovory, v nichž vyprávějí o svých mnohdy neobyčejných zážitcích, uvedené ve výpravné publikaci „30 osobností“. Ta byla pokřtěna u příležitosti předání ocenění vybraným osobnostem na slavnostním večeru ve čtvrtek 20. října v sále pražské HAMU.

 • Přehled letošních šesti novel energetického zákona

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) letos předložilo v relativně krátkém čase čtyři novely energetického zákona (EZ) a dvě nařízení vlády. Čtvrtá novela o zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Souběžně MPO připravuje pátou a šestou novelu, tzv. transpoziční.

 • Pohled ČKAIT na druhou verzi novely nového stavebního zákona

  Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v srpnu vládě návrh zákona, kterým se mění nový stavební zákon. Jedná se o druhou verzi tzv. věcné (institucionální) novely nového stavebního zákona č. 282/2021 Sb. (NSZ). Je v ní zapracována většina připomínek vznesených v meziresortním připomínkovém řízení. V článku je popsán stručný přehled toho, jak nyní vypadá navrhovaná verze této novely u institutů důležitých z pohledu ČKAIT.

 • ČKAIT vystupuje proti zavádění dvojí kvality ve výstavbě

  Požadavek na jednotné a kvalitní stavebně technické předpisy vychází z každodenní praxe stavebních inženýrů a techniků. V reakci na protichůdné mediálně silně podporované snahy některých účastníků výstavby napsal předseda ČKAIT dopis předsedovi vlády ČR. Cílem bylo varovat před neuváženými zásahy do novely nového stavebního zákona.

 • Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

  Řízení o udělení výjimky v praxi neprobíhá vždy jednotně. Ustanovení, z nichž je možné žádat o udělení výjimky, i samotný průběh tohoto řízení jsou často vnímány poněkud problematicky. Na to se snažilo reagovat i Ministerstvo pro místní rozvoj, které v této věci vydalo v červenci 2022 aktualizovanou metodickou pomůcku.

 • Odpovědnost odpovědného zástupce

  Vykonává-li odpovědný zástupce pro podnikatele činnost stavbyvedoucího či stavebního dozoru, nese samozřejmě i veřejnoprávní odpovědnost. Rozsah soukromoprávní odpovědnosti odpovědného zástupce závisí na smlouvě uzavřené mezi ním a podnikatelem. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k němuž je ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 • Zvýšení členských příspěvků ČKAIT od roku 2023

  ČKAIT po třinácti letech zvyšuje příspěvky členů z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč. Důvodem je nejen současná inflace způsobená růstem cen energií, ale i snaha udržet ekonomickou stabilitu profesní organizace a nutnost poskytovat členům širší služby.

 • Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2022

  Shromáždění delegátů se konalo 24. září 2022 od 9:30 hod. do 14:45 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Přítomno bylo 161 delegátů z 200 pozvaných. Usnesení delegátů schválilo 105 přítomných, proti bylo 5 delegátů a 1 delegát se zdržel hlasování.

 • Zasedání představenstva v září 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem ČKAIT na 4. zasedání, které se konalo 22. září 2022 v Praze. Jako vždy sledovalo průběh hospodaření ČKAIT i IC ČKAIT. Byly podány informace o škodním průběhu pojištění autorizovaných osob. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • Ze setkání regionálních zástupců V4

  V pořadí již 22. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů zemí malé V4 se konalo ve dnech 18. – 21. srpna 2022 v maďarské obci Bogács. Hlavním tématem byla problematika soudních znalců – stav legislativy, povinné vzdělání, pravomoci a vztahy k profesním komorám v zemích V4.

 • Ze setkání inženýrských organizací V4

  Usnadnění práce autorizovaných osob, přiblížení technických norem a reakce na výzvy spojené s energetickou krizí a změnou klimatu. To je jen část témat, která byla probírána špičkami inženýrských komor a svazů na posledním jednání v rámci Visegrádské 4. Uskutečnilo se 29. září až 2. října 2022 ve Valči u Hrotovic na Vysočině v režii ČKAIT a Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI). Loňské setkání inženýrských organizací zemí V4 se zaměřilo na městské inženýrství a potřebu reagovat na výzvy, jež přináší změna klimatu, změna požadavků na dopravu n
 • Z Konference k politikám architektury a stavební kultury

  Na dvoudenní mezinárodní konferenci, která se konala 11 a 12. října 2022 v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě, věnované aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury, vystoupil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Ve svém projevu zmínil tři hlavní problémy, s nimiž se autorizovaní inženýři a technici v praxi setkávají. První okruh se týkal komplikovaných právních předpisů, které vytvářejí stále více překážek pro projektovou a stavitelskou činnost. Předseda mimo jiné uvedl: „Velmi bychom uvítali, pokud by se právní předpisy zjednodušily a předev
 • Ing. Josef Mach † 98 let

  Dne 6. října 2022 zemřel ve věku 98 let Ing. Josef Mach, vynikající silniční inženýr, jeden ze zakládajících členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.