prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. † 88 let

prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. † 88 let

Dne 3. 8. 2022 zemřel ve věku 88 let vysokoškolský pedagog, uznávaná autorita v oborech Urbanismus a Městské inženýrství a čestný člen ČKAIT prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Narodil se 26. 7. 1934 v Bohumíně, kde vystudoval gymnázium, a ostravskému regionu zůstal celý život věrný. V počátcích svého profesionálního života se věnoval oblasti investorsko-inženýrských činností. Následně, během působení v ostravském Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst, rozšířil svůj profesionální záběr do oblasti vědecko-výzkumných činností na poli urbanismu, územního plánování a investičních procesů.

V šedesátých letech absolvoval postgraduální studium a pak i vědeckou aspiranturu v oboru urbanismu na Vysokém učení technickém v Brně. To ho spolu se zkušenostmi z investiční i vědecko-výzkumné praxe kvalifikovalo k pozdější pedagogické činnosti na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. V letech 1993–1994 zde spolu s jinými pomáhal konstituovat v rámci Institutu stavitelství a geotechniky této školy studijní profil „Městské stavitelství“, který se pak v roce 1997 při vzniku Stavební fakulty transformoval do samostatného studijního oboru „Městské inženýrství a stavitelství“, s výrazným zastoupením výuky urbanismu, územního plánování, problematiky technické infrastruktury sídel a investičních procesů.

Zasloužil se o to, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vznikla první Katedra městského inženýrství a stavitelství v republice. V roce 1995 obhájil habilitační práci a získal akademickou funkci docent, v roce 2002 pak byl jmenován profesorem. Za svou vědeckou a publikační činnost byl oceněn nejvyšším oceněním VŠB-TU Ostrava – medailí Georga Agricoly. Mnoho let se významným způsobem podílel na tvorbě časopisu Urbanismus a územní rozvoj jako člen redakční rady, v níž také dlouhou dobu působil jako její předseda.

Prof. Kuta byl váženým a aktivním čestným členem ČKAIT, pracoval v orgánech ČKAIT a stál v čele vědecké rady konference Městské inženýrství.

Čest jeho památce!