• Úvodník únor 2022

  Přestože jsme si už na tu spoustu omezení a nepříjemností tak nějak zvykli, o době před podzimem 2019 si můžeme nechat jen zdát. Nežijeme právě v nejlehčí době a doufám, že se letos snad pomalu začneme vracet k normálnímu životu. Bylo by už načase. V minulosti nás ale zasáhlo mnoho horších období, která naši předkové museli překonávat. Byly tu pandemie, války nebo hospodářské krize a silné osobnosti naší historie vždy pozvedly prapor, abychom se vymanili z problémů a vrátili se k našemu příjemnému způsobu života. Uvědomil jsem si to letos o vánočních svátcích, kdy jsem si
 • Pojištění profesní odpovědnosti

  Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.

 • Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

  Nový stavební zákon se prostřednictvím kategorizace staveb snaží zpřehlednit procesní postupy, ale navržené rozlišení na pouhé čtyři kategorie nemůže být dostačující, zejména s ohledem na zjednodušený obsah projektové dokumentace. Nově se vrací k povinnému kolaudování rodinných domů, které bylo zrušeno v roce 2018. Usnadní naopak umísťování menších mobilheimů. Problematické může být provádění stavebních úprav včetně nástaveb jednoduchých staveb (přístavba, nástavba, stavební úprava rodinných domů), kde nově postačí dokumentace zpracovaná neautorizovanou osobou.

 • Jaká bude novela nového stavebního zákona?

  Podle všeho se zruší návrh na vznik soustavy státních stavebních úřadů a nenastane akce „kulový blesk“ při jejich reorganizaci a stěhování. Možnost, že v ČR budou platit čtvery stavebně technické předpisy, zatím v zákoně zůstává. Zda dojde k odložení účinnosti nového stavebního zákona, která je plánována na 1. 7. 2023, není dosud zřejmé.

 • Rádce stavebníka v džungli stavebních předpisů

  Jak se orientovat ve spleti současného stavebního zákona ve znění platném k 1. lednu 2022? Platit bude nejméně rok a půl, možná déle. ČKAIT proto zpracovala novou pomůcku, která má veřejnosti i autorizovaným osobám usnadnit přípravu a provádění staveb. Pomůcka je uveřejněna na profesis.ckait.cz.

 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve světle nových právních předpisů

  Jak mění nakládání se stavebními odpady nový zákon a nová vyhláška, která na počátku srpna 2021 nahradila sedm předchozích vyhlášek? S novými právními předpisy se vynořila celá řada nových otázek, problémů, ale i příležitostí pro využívání produktů jejich recyklace. Cílem tohoto příspěvku je proto informovat odbornou veřejnost o prvních zkušenostech s dopady výše zmíněných nových právních předpisů na recyklaci inertních minerálních stavebních odpadů a využívání materiálů z nich vyrobených procesem recyklace.

 • Přehled nejčastěji chybně používané stavební terminologie

  Ve stavební praxi se stále udržuje terminologie dřívějších, již zrušených stavebních předpisů. Zejména v oficiální komunikaci je ale nezbytné používat pojmy a definice platných právních předpisů. Přinášíme proto přehled nejčastěji chybně používaných názvů.

 • Minimální odměny za služby inženýrů a architektů podle evropského práva

  Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora EU zveřejněného 18. ledna 2022 ukazuje různý přístup k jednotlivým zemím. Navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že německá právní úprava, která stanoví minimální částky odměn za služby architektů a inženýrů (HOAI), je v rozporu se směrnicí o službách, není německý vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor mezi jednotlivci, povinen upustit od použití této německé právní úpravy pouze na základě unijního práva.

 • Daň z příjmů za rok 2021

  Článek upozorňuje na některé skutečnosti systému zdanění, na které je důležité dát si pozor. Popisuje i nejdůležitější změny pro rok 2021 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

 • Jak získat certifikát odbornosti

  K 31. prosinci 2021 skončil 7. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Autorizované osoby, které chtějí získat certifikát odbornosti, musí předložit čestné prohlášení o svém absolvovaném vzdělávání oblastní kanceláři nejpozději do 31. března 2022. Do 8. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022–2024) se ­autorizovaná osoba přihlásí u své oblastní kanceláře zápisem do formuláře na webu do 31. března 2022.

 • Veletrh Střechy Praha – Fórum 2022

  ČKAIT se tradičně účastní stavebních veletrhů. Nejbližším je 23. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne v mimořádném termínu 3.–5. března 2022 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

 • Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030

  Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) pořádá dne 1. června 2022 v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově kongres “Recyklace stavebních materiálů 2030 “ Kongres na téma „Building Material Recycling 2030“ bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

 • Vybrané webináře ČKAIT – březen 2022

  Do kalendáře akcí mohou být nové webináře doplněny, plánované případně zrušeny. Sledujte proto web Komory. Nabídka webinářů, které pořádá Komora, se neustále rozšiřuje, zvyšuje se také účast. V lednu byl maximální počet posluchačů 650 (skutečně připojené osoby) na webináři JUDr. Evy Kuzmové o novém stavebním zákoně.

 • Aktuální problémy geotechnického inženýrství

  Na konci roku 2021 bylo do informačního systému PROFESIS (S 1.2) doplněno nové vydání Slovníku pojmů ve výstavbě – geotechnické inženýrství. Autorizované osoby tím získávají pro svou praxi zásadní terminologický dokument, který odráží moderní proměny oboru ve světě. Aktiv Geotechnika i nadále bojuje za to, aby se správná terminologie používala i v nových právních předpisech. Nejde jen o názvosloví, ale o komplexní systém práce.

 • Stavba Ústeckého kraje 2021

  Stavbou Ústeckého kraje 2021 se stala Městská plavecká hala Louny. Cenu ČKAIT i Cenu hejtmana získala ojedinělá technologická stavba – téměř bezobslužná a energeticky nenáročná kořenová čistírna důlních vod. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci! Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, je tento počin opravdu hodný ocenění.

 • Z 5. zasedání Představenstva ČKAIT

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 5. zasedání, které se konalo 25. listopadu 2021 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz. Následující zasedání se v roce 2022 konají v těchto termínech: 17. února, 21. dubna, 24.–25. června (OK Liberec), 22. září, 24. listopadu.

 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.

  † 82 (1939–2022) Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru technická zařízení budov, byl autorizovaným inženýrem pro obory technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a energetické auditorství.