• Úvodník červen 2024

  Je před námi léto a v tomto roce s ním spojený ostrý start nového stavebního zákona i s portálem stavebníka. Přemýšlím, zda si nevzít delší dovolenou, protože tento zákusek se nebude zřejmě trávit úplně lehce. Poslední dva měsíce se s přípravou šturmuje, použil bych pro současný stav Marvanův termín „tempo furioso“ z oblíbeného černobílého filmu o studentech. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo příslušnou metodiku, jak postupovat, naše Komora následně reagovala předáním řady modelových příkladů, podle kterých se budou povolovat jednotlivé stupně již rozpracova
 • Návrh prorůstových opatření NERV by neměl být přijímán jako mantra. Alespoň pro stavebnictví

  Návrh 37 opatření k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu, které Národní ekonomická rada vlády (NERV) předložila v lednu 2024 vládě ČR, je sbírkou jednotlivých nahodilých představ bez vzájemných a vnějších souvislostí. Opatřením chybí hlubší analýza a odborná oponentura. V části věnované stavebnictví dokonce vychází z nepravdivých nebo i zavádějících marketingových tvrzení některých významných hráčů trhu.

 • Nové požadavky na stavby pro bydlení

  S letními prázdninami letos přichází i kompletní účinnost nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek pro všechny typy staveb, tedy i stavby pro bydlení. Zjednoduší se proces jejich povolování a realizace? Jaké na ně budou kladeny požadavky na výstavbu? To jsou jedny z mnoha otázek, které si v souvislosti s novou právní úpravou klade snad každý. Zde přinášíme neoficiální právní rozbor změn, které se týkají staveb pro bydlení.

 • Požadavky na přístupnost v nové právní úpravě

  Od 1. července 2024 vstupuje do stavebního práva nový pohled na problematiku bezbariérového užívání. Původní pojem bezbariérovost se nahrazuje definicí přístupnosti, která má širší význam a stala se jedním ze sedmi základních požadavků na stavby. Má zajistit, aby stavby a pozemky mohly bezpečně užívat všechny osoby v každém věku a za všech životních okolností. Tedy nejen vozíčkáři, ale i maminky s malými dětmi či starší nebo nemocné osoby.

 • Nové členění dokumentace pro povolení stavby není plně kompatibilní s dokumentací pro provádění stavby

  Pro projektování staveb se budeme muset od července naučit používat zcela novou strukturu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která ve Sbírce zákonů vyšla letos 28. května s účinností již od 1. července 2024. Zahrnuje některé nové údaje a vhodné atributy, ale nezachovává již 18 let používané členění dokumentace. Je jen škoda, že základní členění na části D1 až D3 v příloze č. 1 – dokumentace pro povolení záměru není plně kompatibilní s členěním v dokumentaci pro provádění stavby podle příloh č. 8 a č. 9.

 • Co podle nového stavebního zákona musí projektovat autorizovaná osoba

  Většinu jednoduchých staveb - s výjimkou jednoduchých staveb pro bydlení - může projektovat i neautorizovaná osoba s odpovídajícím vzděláním a třemi lety praxe. Za povšimnutí stojí, že pokud půjde o změnu jednoduché stavby pro bydlení (přístavba, nástavba, stavební úprava) a nedojde-li k překročení v zákoně uvedených parametrů, postačí dokumentace pro povolení stavby zpracovaná neautorizovanou osobou.

 • Práva a povinnosti stavbyvedoucího podle platných právních předpisů s trochou historie

  Pokud usilujeme o vysokou technickou a estetickou úroveň a kvalitu staveb, je nutné klást důraz na osobní odpovědnost projektanta, který stavbu navrhuje, a stavbyvedoucího, který její provedení řídí. Vysoká osobní odpovědnost stavbyvedoucího je v právním řádu zakotvena již čtyři tisíce let. Přerušena byla pouze v období direktivního socialistického hospodářství. Otázkou je, zda je v současnosti spojena i s odpovídající společenskou prestiží a odpovídajícím oceněním.

 • Kategorizace staveb aneb jak se člení stavby podle nového stavebního zákona (NSZ) ve znění od 1. července 2024?

  Aktualizovaná právní analýza popisuje způsob projektování, povolování, provádění, kolaudace a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona v závislosti na tom, zda se jedná o drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Tyto postupy se totiž zásadně liší. Navíc novely nového stavebního zákona změnily zařazení některých staveb. K nejzásadnější změně patří to, že stavba pro bydlení nemůže být drobnou stavbou.

 • Drobné stavby podle NSZ

  Drobnou stavbou nemůže být žádná stavba pro bydlení nebo rodinnou rekreaci. Drobné stavby se nepovoluji, nekolaudují a nevyžadují projektovou dokumentaci. Odstranit je lze i svépomocí. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu drobných staveb definovaných v příloze č. 1 NSZ.

 • Jednoduché stavby podle NSZ

  Mezi jednoduché stavby patří rodinné domy i ostatní malé stavby pro bydlení jako je například mobilheim. Budou se nejen povolovat, ale nově opět i kolaudovat. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu jednoduchých staveb definovaných v příloze č. 2 NSZ.

 • Vyhrazené stavby podle NSZ

  Mezi vyhrazené stavby patří dálnice, železnice, letecké dráhy, přenosové soustavy, výroba elektřiny nad 100 MWh a další významné infrastrukturní stavby. Povoluje a kolauduje je speciální úřad DESÚ. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu vyhrazených staveb definovaných v příloze č. 3 NSZ.

 • Ostatní stavby podle NSZ

  Výčet ostatních staveb podle NSZ neexistuje, ale pouze se dovozuje. Stejně tak lze z NSZ dovodit, že tyto stavby vyžadují povolení a kolaudaci. Patří sem ty, které nejsou uvedeny ve výčtu drobných, jednoduchých a vyhrazených staveb. Může se tedy pozemní komunikace s výjimkou dálnic, jinde neuvedená vodní díla, školy, nemocnice, bytové, obchodní či kancelářské domy, skladové a průmyslové haly a další.

 • Nové evropské nařízení o gigabitové infrastruktuře

  Povolování liniových staveb včetně elektronických komunikačních sítí s velmi vysokou kapacitou trvá příliš dlouho téměř všude v Evropě. Proto poslední plenární schůze Evropského parlamentu, která se v tomto volebním období konala 23. dubna 2024, přijala návrh nařízení s názvem „Akt o gigabitové infrastruktuře“, s cílem usnadnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. V Evropském věstníku by měla být vydána v nejbližších dnech, účinnost tohoto nařízení se předpokládá již od prosince 2025.

 • Důležitost jakosti přípravy stavby

  Při přípravě stavby se často nejen nedostatečně sledují budoucí stavební náklady, ale zcela zásadně se podceňují náklady na provoz a údržbu této stavby. Ty nebývají rozhodujícím kritériem ani při zhotovování stavby. Po kolaudaci se pak mnohý stavebník začne divit.

 • Projekt nájemního bydlení jako příležitost pro inženýry a architekty

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pokračuje v podpoře vzniku kvalitní projektové přípravy bytových projektů v režii obcí a krajů. Pro obce a kraje v dubnu vyhradilo 400 milionů na projektovou přípravu dostupného nájemního bydlení. Kvalitní projektovou přípravu pro bydlení nyní stát podporuje až do 100 % uznatelných nákladů. Spolupráce projektantů s veřejným sektorem se tak vyplatí oběma stranám.

 • Inspirace a příklad dobré praxe výstavby nájemního bydlení v malé obci Kateřinice

  Dům Kateřinka je jednopodlažní nájemní bytový dům pro seniory postavený a již tři roky provozovaný v malé vesnici Kateřinice jen s 1 055 obyvateli. Základem byl kvalitní návrh řešení a kvalitní realizace. Je to jeden z příkladů dobré praxe, které bude MMR poskytovat obcím se zájmem o výstavbu nájemního bydlení.

 • Jak lze zvyšovat kvalitu pitné vody

  V pitné vodě se začala sledovat koncentrace řady škodlivých látek, jako jsou pesticidy, hormony, léčiva a další mikropolutanty. Nové inovativní technologie se je snaží z vody odstraňovat. Celkem bylo během dvou dnů konference Voda Zlín 2024 nejen na toto téma předneseno 30 přednášek a všechny jsou dostupné ve sborníku na stránkách mvs.cz.

 • Mezinárodní sympozium MOSTY 2024

  Mostní inženýři upozornili na vážná rizika spojená s tím, že nikdo nepečuje až o desítky tisíc neevidovaných mostů a propustků, které se nachází zejména na místních a obslužných komunikacích, lesních cestách. Dalšími probíranými tématy byly způsob výběru návrhu mostů a uplatnění BIM v oblasti projektové přípravy a realizace mostních staveb.

 • Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb informuje

  Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren i dětských skupin, elektromobily v podzemních garážích, tvorba metodických listů pro vyjasnění terminologie či otázky, kdo a za jakých podmínek bude oprávněn zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb, jsou hlavní témata, kterými je nyní třeba se zabývat.

 • Letní a podzimní vzdělávání

  Letní cyklus vzdělávání MMR k novému stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám. Podzimní cyklus konferencí ČKAIT: Doprava Pardubice, Statika Plzeň, Město a energie Městské inženýrství Karlovarsko, Jakost pozemních staveb.

 • Z dubnového jednání Představenstva ČKAIT

  Nejdůležitější informace ze druhého letošního zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 18. dubna 2024 od 10:00 v zasedací místnosti, Sokolská 15, Praha 2. Jednalo se o již třetí zasedání tohoto nejvyššího výkonného orgánu Komory v jeho volebním období 2023 až 2026.