Téma Inženýrské komory 2023: Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona


Publikaci je možné stáhnout v PDF: Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona

 • Slovo úvodem

  Autor:
  Ing. Robert Špalek
  Statika a dynamika staveb (0200683)
  předseda ČKAIT

  Technické normy provází každého technika celým jeho profesním životem a asi nikdo si nedokáže představit práci bez jejich používání. Samozřejmě pro jejich využití platí různá kritéria, a ne všechna jsou podle platné legislativy závazná. Stavební a požární předpisy umožňují použít i jiné než normové řešení, za předpokladu dosažení srovnatelných výsledků v ochraně veřejných zájmů ve výstavbě.

 • Postavení českých technických norem se podle nového stavebního zákona mění

  Autor:
  Ing. Žanet Hadžić, CSc.
  ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

  Nový stavební zákon řeší problém nedostatečné publicity a přístupnosti českých technických norem. Posiluje jejich postavení formou indikativních odkazů. Veškeré závazné normové požadavky budou poskytovány tzv. plnotextově a bezplatně. Tato změna je však zatím v přípravě a postupně se bude naplňovat až do 1. července 2027.

 • Technická normalizace v praxi autorizovaných osob

  Autor:
  Ing. Lubomír Keim, CSc.
  Pozemní stavby, Zkoušení a diagnostika staveb staveb (0007983)
  člen Technické komise ČKAIT, Komise pro BIM, a výboru oblasti Praha
  Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

  V oblasti navrhování staveb, kdy projektant podle stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost projektové dokumentace a bezpečnost stavby v rozsahu základních požadavků provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, prakticky nepřipadá v úvahu, aby projektant projektovou dokumentaci vypracoval v rozporu s technickými normami z pohledu plnění minimálních požadavků na stavby, které normy stanoví.

 • Úkoly Technické komise ČKAIT

  Autor:
  Ing. Ladislav Bukovský
  Pozemní stavby, Zkoušení a diagnostika staveb (0004138)
  soudní znalec
  předseda oblasti Praha ČKAIT, předseda Technické komise ČKAIT

  Technická komise působí jako poradní, iniciační a koordinační orgán představenstva ČKAIT v oboru technických otázek. Zaměřuje se na jakost staveb, která není regulovaná státními orgány.

 • Evropské technické normy nejsou o nás bez nás

  Autor:
  Mgr. Zdeněk Veselý
  generální ředitel České agentury pro standardizaci

  Evropské technické normy (EN) vznikají na základě spolupráce expertů zastupujících jednotlivé evropské země. Takto vzniklé normy, které jsou následně přebírány jako národní technické normy (ČSN), tvoří významnou část ze všech vydávaných norem. Zástupci Česka jsou přitom při jejich tvorbě velmi aktivní. Česká republika je zastoupena prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

 • Druhá generace Eurokódů pro navrhování konstrukcí se dokončuje

  Autor:
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  zástupce vedoucího Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav ČVUT v Praze

  Důvodem pro revizi a doplnění nyní platných Eurokódů pro navrhování konstrukcí jsou chybějící pokyny pro některé nové materiály a zatížení. Je snaha o zjednodušení a také o redukci národně stanovených parametrů.

 • Od druhé generace Eurokódů se očekává zefektivnění stavebních konstrukcí

  Autor:
  Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  Mosty a inženýrské konstrukce (0011843)
  místopředseda představenstva ČKAIT, předseda profesního aktivu Statika
  pedagog na Fakultě stavební ČVUT v Praze

  Vývoj a zavádění 2. generace evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí (tzv. Eurokódů) se blíží ke konci. Vývoj Eurokódů reaguje nejen na nové poznatky v oboru, ale i na nové požadavky ve všech oblastech stavebnictví. Celkově představuje 2. generace těchto norem významný krok směrem k zefektivnění stavebních konstrukcí, ...

 • Co přináší druhá generace Eurokódů pro navrhování zděných konstrukcí

  Autor:
  Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng.
  Statika a dynamika staveb, Pozemní stavby (0200368)
  člen profesního aktivu Statika, mosty a zkušebnictví, Technické komise ČKAIT
  člen TNK 37 Zděné konstrukce
  člen Inženýrské akademie ČR

  V současné době je připravována a schvalována druhá generace návrhových norem pro nosné konstrukce staveb, které obecně nazýváme eurokódy. Jelikož zdivo je stále jednou z nejužívanějších technologií výstavby, chtěl bych zde informovat o stavu příprav novely základní normy pro navrhování zděných konstrukcí.

 • Jak stanovit požadavky na informace o stavbách podle technických norem pro BIM

  Autor:
  Ing. Štěpánka Tomanová
  předsedkyně TNK152 Organizace informací o stavbách a informační modelování staveb (BIM)
  členka EU BIM Task Group a EUnet4DBP

  K čemu mohou sloužit technické normy věnující se problematice BIM? Jak mohou ovlivnit zadávání i zpracování jednotlivých stavebních projektů? Bez správných procesních pravidel se totiž BIM může stát spíše přítěží než přínosem. Příspěvek se kromě krátkého exkurzu do historie stručně dotýká i současného tématu digitalizace, protože ta s BIM úzce souvisí.