Právní předpisy

 • Rekodifikace stavebního zákona pošesté

  Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona (dále jen VZ). V oficiálních vypořádacích tabulkách, které se zásadně neshodují s konferenčním průběhem vypořádání připomínek, zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT, přičemž není uvedena žádná z 37 připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem. 

 • Regulace versus kvalita projektových služeb v Německu

  V rámci EU patří profese stavebních inženýrů a architektů k jedněm z nejvíce regulovaných právě v Německu. Míra regulace v Německu je přitom velmi podobná té v ČR. Proto je pro nás nanejvýš zajímavé a poučné vědět, jaký dopad má současná vysoká míra regulace na kvalitu služeb architektů a stavebních inženýrů v Německu.

 • Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání zásadních připomínek?

  Věcný záměr rekodifikace stavebního zákona zatím vyvolává řadu otázek. Veřejný zájem zůstává nejasný. Stát považuje za nadbytečné posuzovat splnění základních požadavků na stavby v rámci jejich povolovacího procesu. Toto posouvá do fáze kolaudace, kdy stavba již stojí. MMR obdrželo 1315 zásadních připomínek.

 • Zástupci komor jednali s představiteli Vlády ČR

  Předseda vlády Andrej Babiš jednal 4. března 2019 ve Strakově akademii se zástupci dvanácti profesních komor. Za ČKAIT se jednání účastnil Ing. Pavel Křeček. Zástupci komor s představiteli Vlády ČR mimo jiné diskutovali o připravovaném zákonu o lobbování či novelizaci stavebního práva.

 • K rekodifikaci: Proč je nutná podrobnější dokumentace pro povolení staveb?

  Aby stavba plnila stoprocentně svůj účel, musí mít pevný základ. Aby stavba byla řádně projednána a realizována i podle věcného návrhu stavebního zákona musí mít řádnou dokumentaci pro povolení staveb (DPS), a to v potřebné kvalitě a podrobnostech. /Upozornění: Věcný záměr zavádí novou terminologii – DPS již neznamená dokumentaci pro provádění staveb, ale dokumentaci pro povolení staveb./

 • Výrobkové vlastnosti versus návrhové parametry konstrukce

  Proč je nezbytné znát při navrhování staveb rozdíly mezi výrobkovými vlastnostmi a návrhovými parametry? Rozdíly mezi výrobkovými a konstrukčními parametry autor článku pro lepší představu vysvětluje na několika v praxi běžných příkladech. Neznalost těchto rozdílů má negativní dopad na kvalitu staveb. Stavba totiž není laboratoř.

 • Poskytování územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi

  Pořizovatel může poskytovat úplné znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Elektronický formát však musí zaručit věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost a možnost dlouhodobé archivace. Metodický pokyn MMR byl zveřejněn 11.3.2019. Odkaz na jeho plné znění je na konci článku.

 • Předkládání elektronických dokladů u veřejných zakázek

  Většinou postačí naskenová kopie. Předkládání prostých kopií elektronických dokladů je přípustné, nestanoví-li zákon jinak. Metodiku upravující předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení u veřejných zakázek uveřejnilo v únoru 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj. Odkazy na celá znění metodických pokynů najdete na konci článku.

 • Povinná elektronická fakturace

  Od 1. dubna 2019 nesmí veřejný zadavatel odmítat elektronické faktury. Pro ostatní zadavatele tato povinnost vstoupí v platnost o rok později. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Funkční odkazy najdete na konci tohoto článku.

 • Sdělování údajů z elektronických nabídek

  Na rozdíl od podávání papírových nabídek už nemají účastníci právo nikomu poskytovat informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. MMR ČR uveřejnilo 26.2.2019 stanovisko expertní skupiny, v němž vysvětluje postup při poskytování informací účastníkům při podávání nabídek v elektronické podobě. Plně znění najdete na konci tohoto článku.

 • MMR vymezuje veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), odbor územního plánování, vydalo v březnu 2019 aktualizaci metodického sdělení k problematice veřejně prospěšných staveb (dále též VPS) zejména dopravní infrastruktury, konkrétně k jejich umisťování v koridorech vymezených územním plánem (dále též ÚP) a mimo ně. Cílem je vyjasnit, jaké části souboru staveb lze považovat za součást veřejně prospěšné stavby.

 • Stav příprav druhé generace Eurokódů

  Pokračuje snaha o zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti Eurokódů. Za další rozvoj Eurokódů zodpovídá technická komise CEN/TC 250, která spolupracuje s několika technickými subkomisemi. Experti z členských států, kteří byli vybráni do projektových týmů, nyní připravují nové části Eurokódů nebo jejich změny. Hlavním koordinátorem je nizozemský normalizační institut. Druhá generace Eurokódů by měla být postupně dostupná členským zemím pro jej
 • Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

  Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek