Úkoly Technické komise ČKAIT

Autor:
Ing. Ladislav Bukovský
Pozemní stavby, Zkoušení a diagnostika staveb (0004138)
soudní znalec
předseda oblasti Praha ČKAIT, předseda Technické komise ČKAIT

Technická komise působí jako poradní, iniciační a koordinační orgán představenstva ČKAIT v oboru technických otázek. Zaměřuje se na jakost staveb, která není regulovaná státními orgány.

Technická komise byla zřízena rozhodnutím představenstva ČKAIT ze dne 17. září 2015. Následovně 19. září 2015 představenstvo vyslalo zástupce ČKAIT do Technické normalizační komise (TNK), koordinované Českou agenturou pro standardizaci (ČAS). Původní název byl Komise ČKAIT pro technické předpisy, dokumenty a technické normy, později byla přejmenována na Technickou komisi (TK).

Technická komise se schází nejméně 10 x ročně. Jejím cílem je podpořit kvalitu činnosti autorizovaných osob (AO), a proto se věnuje zejména těmto otázkám:

 • projednává návrhy koncepcí a realizační záměry při tvorbě technických norem a podle potřeby navrhuje jejich změny a úpravy;
 • zaujímá stanoviska k zadání významných úkolů rozvoje technické normalizace a k zásadním otázkám technického rozvoje;
 • vyjadřuje se k návrhům programů, technických dokumentů i předpisů z oblasti technické;
 • vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti v oblasti technických dokumentů;
 • podílí se na přípravě právních předpisů z oblasti technické;
 • předkládá vlastní návrhy na zlepšení činnosti v oblasti technických dokumentů;
 • využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných orgánů ČKAIT i specialistů – členů;
 • koordinuje činnost zástupců ČKAT v technických normalizačních komisích (TNK);
 • řeší spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), kde jsou činí jako zástupci ČKAIT Ing. Lubomír Keim, CSc. a Ing. Ladislav Bukovský v Normalizačním výboru, poradním orgánu generálního ředitele ČAS.

V praxi se postupně činnost vyprofilovala k řešení následujících okruhů:

 • technické otázky související se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy;
 • problémy stavebních výrobků včetně řešení návrhu zákona o stavebních výrobcích;
 • technická normalizace včetně zpracování připomínek jako odpovědí MMR k návrhům norem a jejich změn, návrhy zástupců ČKAIT do TNK.

Technické standardy (TS) mohou pomáhat i při specifikaci předmětu smlouvy

V souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. Technická komise organizuje přípravu technických standardů, které obsahují technické informace, které mají být respektovány, a instrukce popisující činnost, která se má provést. Stanovuje technické požadavky, které má stavební konstrukce, proces nebo služba splňovat. Technický standard může také uvádět postupy, jejichž pomocí lze určit, zda jsou dané požadavky splněny. Technické standardy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy a podmínek jejího plnění nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech.

Dosud byly vydány tyto technické standardy:

 • TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností
 • TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
 • TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví

Technická komise řeší i obecné technické otázky

Dále pak TK řeší otázky zčásti související s technickými otázkami, které nelze zcela oddělit od technické politiky, zejména:

 • odměňování a regulace činnosti zástupců jmenovaných ČKAIT v TNK;
 • BIM;
 • odpovědnost AO jako technický dozor a autorský dozor (dozor projektanta);
 • životnost staveb a jejich částí;
 • stavební výrobky;
 • podněty na přípravu vzdělávacích akcí v Komoře zejména v souvislosti se změnami či vydáním nových technických norem.

Technická komise pravidelně informuje o své činnosti na webu ČKAIT. Mnohdy žádá o názory aktivy, odezva je však nevýznamná.

Technická komise je v praxi oponentní komisí působící v procesu tvorby a revizí technických předpisů a dokumentů. Na technickou komisi se obrací i orgány státní správy o přípravu odborných názorů na navrhované technické dokumenty.

Členové technické komise jsou jmenování ad hoc představenstvem ČKAIT.