Slovo úvodem

Autor:
Ing. Robert Špalek
Statika a dynamika staveb (0200683)
předseda ČKAIT

Technické normy provází každého technika celým jeho profesním životem a asi nikdo si nedokáže představit práci bez jejich používání. Samozřejmě pro jejich využití platí různá kritéria, a ne všechna jsou podle platné legislativy závazná. Stavební a požární předpisy umožňují použít i jiné než normové řešení, za předpokladu dosažení srovnatelných výsledků v ochraně veřejných zájmů ve výstavbě.

Technické normy provází každého technika celým jeho profesním životem a asi nikdo si nedokáže představit práci bez jejich používání.

Samozřejmě pro jejich využití platí různá kritéria, a ne všechna jsou podle platné legislativy závazná. Stavební a požární předpisy umožňují použít i jiné než normové řešení, za předpokladu dosažení srovnatelných výsledků v ochraně veřejných zájmů ve výstavbě.

Je na každé autorizované osobě, jak s touto možností bude nakládat. Určitě bych byl opatrný v případě navrhovaného postupu, který se bude od normového řešení odchylovat. V takovém případě si musí být každý inženýr nebo technik zcela jist svým návrhem. Jestliže by došlo později k problémům při provozu nebo stavbě, odůvodnění alternativy oproti normě je výrazně komplikovanější i s ohledem na to, že u nás neexistují speciální senáty v oblasti stavebního práva.

Technickou normalizaci bere ČKAIT velice vážně. O tom svědčí i připravovaná spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci v této problematice. Mezi již existující úkoly patří i nově zaváděné postupy v oblasti BIMu. Bez dobré přípravy norem pro BIM by mohl při používání této metody rychle zavládnout chaos. Tomu je třeba předejít jejich včasnou tvorbou, do které chceme zapojit ty naše osoby, které s metodou BIM dnes pracují. Bez praktikujících odborníků to nemá smysl. To jsme často již dříve zažili v jiných oblastech naší práce.

V minulosti jsme velice často diskutovali problémy nedostatečného přístupu k normám. Podle nového stavebního zákona budou všechny normy, na které odkazuje obecně platný právní předpis, přístupné bezplatně a veřejně. To je samozřejmě ze strany odborné veřejnosti vítáno a mělo to platit podle mého názoru vždy. Je dobře, že naše úsilí v tomto směru došlo sluchu i u odpovědných pracovníků ve státní správě.