Autorizace pro stavby retenčních nádrží

Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh […]

Znalost českého nebo slovenského jazyka při uznávání odborné kvalifikace

Z důvodu ochrany veřejných zájmů považuje ČKAIT za nezbytné prověřit u osob usazených a hostujících znalost českých stavebních předpisů v českém nebo slovenském jazyce. ČKAIT nese odpovědnost za ověřování odborné kvalifikace osob, které vykonávají regulovanou činnost na území České republiky. ČKAIT nesdílí názor některých uchazečů o uznání odborné kvalifikace jako osob usazených anebo osob, které hodlají na území České republiky […]

Registrace hostujících osob je opět spojena s konkrétní stavbou

Nová směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené a hostující platí od 2. května 2017. ČKAIT se rozhodla, stejně jako řada dalších evropských uznávacích orgánů, upřesnit pomocí vlastní směrnice velmi obecný výklad týkající se uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující. Uznávání odborné kvalifikace osob pro výkon regulovaných činností v jiném […]

Dočasně, anebo příležitostně?

ČKAIT požádala MŠMT a posléze také renomovanou advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners o výklad sporných termínů „dočasné a/nebo příležitostné poskytování služeb (výkon činnosti)“, které se objevují v předpisech EU a České republiky vztahujících se k uznávání odborné kvalifikace. Pojmy „dočasně nebo příležitostně“ užívá jak zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, tak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES z 6. července […]

… aby při výkladu nevznikly pochybnosti

ČKAIT obdržela z MMR 5. května 2017 reakci, v níž je uvedeno, že původní společné stanovisko MMR a ÚOHS ke správnému stanovení profesní způsobilosti ve veřejných zakázkách není potřeba nijak doplňovat či měnit. Stanovisko slouží k výkladu ke všem veřejným zakázkám podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Primárně má za úkol upozornit zadavatele na správný postup stanovení […]

Odstraňuje se nadbytečná administrativní zátěž pro zahraniční dodavatele

Po obdržení výše uvedeného stanoviska ČKAIT požádala o změnu společného stanoviska MMR a ÚOHS níže uvedeným textem. Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) dochází v § 77 v souladu s unijními právními předpisy, zejména s tzv. zadávacími směrnicemi, k odstranění nadbytečné administrativní zátěže pro zahraniční dodavatele tak, aby jejich účast v zadávacích řízeních […]

Podle nového ZZVZ zadavatel může a nemusí požadovat profesní způsobilost

Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nevyžaduje, aby zadavatel jako podmínku účasti vymezil požadavek na prokázání profesní způsobilosti dodavatele předložením oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná k splnění předmětu veřejné zakázky. Zákon (k tomu srov. § 73 odst. 2 ZZVZ) totiž rozlišuje mezi povinně […]

Výklad § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek je dlouhý a nejednoznačný

ČKAIT požádala MMR o výklad § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). Odpověděl 3. dubna 2017 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Když se chce občan z členských států EU ucházet v ČR o zakázku, při níž je nutné prokázat autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., využívá často možnosti získat […]

K oprávnění autorizovaného technika

Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydaly 23. května 2017 společné stanovisko k oprávnění autorizovaného technika. Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů […]

Pravidla pro používání autorizačního razítka

Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen pravidla). Článek 1 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem[1], které zajišťuje Komora. 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem[2] (SZ) a činnosti podle § 18 a 19 zákona č. 360/1992 […]

Smí architekti provádět statické a dynamické výpočty staveb?

Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor. O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § […]

Rozsah specializace energetické auditorství je nově definován

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 20. dubna 2017 schválilo nové znění rozsahu specializace energetické auditorství pro autorizované inženýry a techniky (IA00, TA00). Podmínkou získání této autorizace je pro autorizované inženýry a techniky autorizace v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb či technika prostředí staveb. Autorizovaná osoba ve specializaci energetické auditorství v projektové dokumentaci zpracovávané v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., […]

Změny v zákoně o výkonu povolání

S účinností od 1. 1. 2017 dochází v několika paragrafech ke změně zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona byla především úprava a zpřesnění ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi a uvedení autorizačního zákona do […]