Aktuální vydání

V rámci mezinárodního dne architektury byly 1. října 2018 ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny Jože Plečnika pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.
Nové sídlo NKÚ má být realizováno jako pilotní stavba v BIM. Více informací jako např. vzorové zadávací podmínky, hodnocení nabídek, smlouva podle FIDIC a další informace jsou k dispozici na www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/
Od 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě, a to i u zakázek, které byly vypsány před tímto datem. Po 18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.

Úvodník prosinec 2018

Nic nelze obelhat, podzim je tady, letos však jako kdyby se nechal létem přelstít a dlouho ani o sobě nechce dát vědět. Na události byly měsíce září i říjen hodně bohaté. V nadsázce říkám, že bych potřeboval za sebe ještě dva klony. „Tak nemusíš být všude!“ Je to pravda. Přestože na mnoho akcí chodí další členové představenstva, stejně nestíhám. [...]

Přijďte na valné hromady oblastí ČKAIT v roce 2019!

Zajímejte se o činnost své Komory. Získáte informace o její činnosti v roce 2018 i plán aktivit na rok 2019. Dozvíte se o hospodaření Komory i podrobnosti o připravované rekodifikaci stavebního práva. Budete mít možnost se slevou nakoupit odborné publikace vydávané Informačním centrem ČKAIT. Termíny valných hromad oblastí ČKAIT  a) řazeno podle názvu oblastí: České Budějovice 16.1. Brno  24.1. Hradec Králové 8.1. Jihlava 9.1. [...]

Začne VII. běh vzdělávání 2019–2021

Pro VII. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2019–2021) musí autorizované osoby zvolit způsob vzdělávání, a to kreditní formu nebo formu individuální. Ke kreditnímu programu CŽV se AO přihlašují ­e-mailem, písemně nebo osobně u oblastní kanceláře ČKAIT. Autorizovaná osoba může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v projektu CŽV u své oblastní kanceláře ČKAIT. Co [...]

Pocta československé architektuře a stavitelství

V rámci mezinárodního dne architektury byly 1. října 2018 ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny Jože Plečnika pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky. Cenu z rukou předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Pavla Křečka a Ing. Jána Petržala, 1. podpředsedy Slovenské komory stavebných inžinierov převzaly tyto osobnosti z řad architektů a [...]

Vládní koncepce BIM – rok po jejím schválení

Od roku 2022 budou muset být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány v režimu BIM. Je proto nutné, co nejvíce šířit informovanost celého stavebního sektoru. Zbývá jen 13 čtvrtletí a veřejných zakázek v BIM je jak šafránu. V září 2017 vláda svým usnesením č. 682 schválila dokument nazvaný Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen Koncepce BIM [...]

Nové sídlo NKÚ se projektuje i bude stavět v BIM

Nejvyšší kontrolní úřad chce na pozemku bývalého holešovického pivovaru v Praze 7 postavit dvě šestipatrové kancelářské budovy za 689 mil. Kč včetně DPH. Předpokládanou cenu výstavby stanovili odborníci z ČVUT. Plocha 5000 m2 má sloužit jako kanceláře pro 410 zaměstnanců NKÚ. Pro archiv Parlamentu ČR je vyčleněno dalších cca 2500 m2. V podzemí budou garáže pro 123 aut. Budovy by měli [...]

Třinec realizuje školní tělocvičnu v BIM

Odpovídá Věra Palkovská, primátorka města Třinec. Proč se město Třinec rozhodlo pro BIM právě u tělocvičny u ZŠ a MŠ G. Przeczka? Projekt tělocvičny byl vybrán proto, že je to po delší době investiční akce, kterou realizujeme tzv. na zelené louce. Bude to zcela nový objekt, proto jsme k tomuto projektu přistoupili i novou metodou. Jaké máte zatím zkušenosti s aplikací BIM [...]

Robot českých studentů uklidí staveniště

Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhráli s návrhem robota na úklid staveniště mezinárodní soutěž. Nyní jde jejich nápad do start-up inkubátoru a zajímají se o něj české i zahraniční firmy. Na stavbách by mohl začít fungovat za tři až pět let. Žádný jiný robotický systém pro úklid staveniště dosud neexistuje. V mezinárodní kreativní studentské soutěži [...]

Digitalizace stavebnictví v Maďarsku

Maďarsko má již pět let systém pro předávání a poskytování elektronických dat ve stavebnictví. Žádosti a stavební dokumentace je možné stavebním úřadům podávat on-line. V souvislosti s postupným zaváděním elektronizace a digitalizace ve stavebnictví jsem se na posledním setkání malé V4 v rámci diskuse dotázal, jak jsou v jednotlivých zemích V4 v tomto směru daleko a zda se používá e-Stavební deník, o kterém u nás [...]

Osvědčení o autorizaci a podávání nabídek

Pro podání nabídky stačí pouhá kopie osvědčení o autorizaci. Pro uzavření smlouvy je nutné doložit originál, respektive elektronickou konverzi osvědčení o autorizaci. ČKAIT požádala MMR o stanovisko k § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. října 2018 probíhat elektronicky. Dotaz ČKAIT: Může zadavatel uznat prosté naskenování [...]

NEN = konec písemných nabídek na veřejné zakázky

Od 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě, a to i u zakázek, které byly vypsány před tímto datem. Po 18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek. Účinnost § 211 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek byla v souladu s ustanovením § 279 odst. 2 zákona odložena, a to rozdílně [...]

NEN a problémy s jeho vznikem

Národní elektronický nástroj (NEN) má podporovat hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek, ale jeho vznik je provázen velmi rozporuplnými skutečnostmi. Za způsob jeho zadávání byly UOHS uloženy sankce a na základě provedeného auditu MMR mělo vrátit dotaci ve výši 41 mil. Kč. Bez problémů není ani jeho uvedení do provozu. Uživatelé, kteří nemají nainstalovaný produkt [...]

Rekodifikace stavebního práva potřetí

Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018. Za tři roky tedy bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, [...]

Závěr materiálu o rekodifikaci na jednání vlády 4. září 2018

Vláda ČR se 4. září 2018 seznámila s informacemi k rekodifikaci veřejného stavebního práva, hlavních směrech a cílech (čj. 746/18) obsažených v materiálu předloženém ministryní pro místní rozvoj. 1. Manažerské shrnutí Předkládaný materiál byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho původním cílem bylo informovat o právním okolí stavebního zákona a roztříštěnosti veřejného stavebního práva v České republice. Do přípravy tohoto materiálu vstoupilo [...]

Pohled předkladatele na návrh zákona o stavebních výrobcích – reakce na článek

V minulém čísle Z+i č. 4/2018 byl otištěn článek Ing. Bukovského Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích. Zde přinášíme reakci Ing. Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu. V perexu článku Ing. Bukovského je uvedeno: Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. V úvodu je [...]

Norma pro okna a dveře nesplnila očekávání odborníků

K čemu je určena ČSN 74 6078:2018 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití? Autor článku považuje tuto normu za velký omyl, neboť neuvádí všechny nezbytné vlastnosti oken a vnějších dveří pro jejich návrh a výběr výrobků pro jejich použití ve stavbách. Bohužel řádně uplatněné připomínky ČKAIT nebyly při tvorbě normy akceptovány, a to bez řádného [...]

Novela vodního zákona

Novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. vstoupí v platnost 1. ledna 2019 a je účelné upozornit autorizované osoby na některé hlavní změny, které tato novela přináší. Zákonem č. 113/2018 Sb. byl novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR. Z níže uvedeného stručného výběru některých částí novelizovaného stavebního zákona [...]

Jak se mění daň z příjmů za rok 2018

Pro rok 2018 máme některé nové daňové povinnosti. OSVČ musí počítat se změnou v použití výdajových paušálů. Další fáze elektronické evidence tržeb byla odložena. Naopak daně z příjmu zaměstnanců se stále počítají ze superhrubé mzdy a dochází tak k jejímu navýšení ze zákonných 15 %. Na úvod bych rád zopakoval podmínky zákona o daních z příjmů. Poslední [...]

Mění se vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb od 1. prosince 2018

Hlavním cílem právní úpravy vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb, byl návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů tak, aby v co největší míře respektovala členění dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. Novela dále doplňuje výše zmiňované přílohy na požadavky aplikační praxe, který upravuje obsah [...]

DVD Dopravní stavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT vydalo DVD Dopravní ­stavby – Systém jakosti 2018. Nosič obsahuje technické předpisy Ministerstva dopravy ČR pro stavby pozemních komunikací a pro stavby drah a na dráze, dále ceníky a právní předpisy citované v předpisech uvedených na DVD. Autorizované osoby v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Geotechnika a Městské inženýrství si mohou DVD převzít zdarma, a to pouze osobně [...]

Pozvánka na akce pořádané Komorou

ČKAIT pořádá nebo se opakovaně podílí na vzdělávacích akcích ve stavebním oboru, jako jsou semináře, konference a poradenská centra vybraných stavebních veletrhů. Zde uveřejňujeme pozvánky na tři nejzajímavější.   Dřevěné konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, 8. února 2019 ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7.–9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí [...]

Havárie jako v Janově je v ČR téměř vyloučena

S ohledem na zavedený systém kontroly a uspořádání mostů na pozemních komunikacích v ČR lze konstatovat, že riziko havárie takového rozsahu, jako nastala v italském Janově, je v ČR téměř vyloučeno. Mosty v ČR jsou bezpečné, zaznělo na tiskové konferenci ČKAIT, která se konala 31. října 2018. Za zajištění bezpečnosti mostů na pozemních komunikacích v ČR, včetně jejich sledování a kontroly, [...]

Most nemá býti dvouhlavým teletem

Most nemůže být hospodárný a bezpečný, pokud není jednoznačně staticky výhodný. Jakýkoliv jiný způsob přenosu vnitřních sil vede k plýtvání finančními prostředky a zakládá na pozdější problémy funkčního a statického charakteru. Není účelem vymyslet mostní konstrukci staticky zcela nevýhodnou, která svojí nelogičností jistě vzbudí pozornost, že stojí navzdory statice, a obdivovat se nesmyslnému výtvoru nemajícímu se slovem inženýr nic společného. [...]

Proč je nedostatek financí na odstraňování poruch a závad mostů

Zatímco údržbu mostů musí financovat obce jako jejich správci z vlastních malých rozpočtů, na opravu a přestavbu mostů jsou určeny vysoké dotace ze státních nebo evropských fondů. Odstraňování poruch a závad na mostech dělíme podle závažnosti a způsobu jejich odstraňování na tři základní činnosti – údržbu, opravu nebo přestavbu. Tyto činnosti pak zajišťují správci komunikací, na kterých mosty jsou. [...]

Aktiv Statika reaguje na otázky současnosti

V září byla na setkání aktivu diskutována témata týkající se panelových domů, havárií nosných konstrukcí a jejich evidence v systému stavebně technické prevence, stavu mostních konstrukcí a problematiky zděných konstrukcí. Kromě diskutovaných témat, která jsou dále podrobněji rozvedena, Ing. Drahorád informoval o možnosti připomínkovat koncept technické normy ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky zaslaný zpracovatelem normy, Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. [...]

Technická komise připomínkuje normy

Usiluje o zavedení úplného znění norem, v nichž by se mohlo vyhledávat pomocí klíčových slov. Technická komise ČKAIT (TK) věnuje pozornost celé škále technických problémů, které se dotýkají činnosti a zájmů autorizovaných osob – členů ČKAIT. Zabývá se zejména procesem tvorby technických norem, vydáváním národních a přebíráním evropských norem. Činnost v oblasti technické normalizace Spolupráce směřovala nejdříve k Úřadu pro technickou [...]

Požární bezpečnost staveb

V profesním aktivu oboru Požární bezpečnost staveb (PBS) je v současné době autorizováno 530 osob v celé ČR, z nichž má zájem o aktivní práci cca 50 osob. Profesní aktiv oboru PBS se sešel poprvé začátkem roku 2016 a od té doby se trvale věnuje rozvoji oboru. Letos se sešel 14. května a 3. října. Pravidelná jednání profesního aktivu Požární bezpečnost staveb [...]

Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Z+i č. 3 a 4/2018 Technický standard Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (TS 1) Terminologie BIM (S 3.01) Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2) Metodiky MŽP (Návrh a realizace suchých nádrží) Aktualizace Facility management a technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Základ systému profese (MP 0) Zásady [...]

Pracovní skupina pro EPBD II při ČKAIT

Pracovní skupina pro zajištění požadavků vyplývajících z ustanovení evropských energetických směrnic a jejich promítnutí do činnosti autorizovaných osob byla ustanovena v roce 2012. Její hlavní náplní je informovat členy ČKAIT o nových požadavcích na výstavbu nových budov a na změny dokončených budov z hlediska energetické náročnosti. Široké škále požadavků odpovídá i složení pracovní skupiny, kde jsou zástupci stavebních projektantů, [...]

Pozice městského inženýra

Městské inženýrství – profesní aktiv ČKAIT vydal pomůcku pro samosprávu, v níž upozorňuje na vhodné postupy. Zatímco dříve stačil na řešení obecních či městských problémů jeden ekonomicko-technicko-společenský koordinátor – starosta, dnes už ani v nejmenších obcích není možné, aby tuto činnost obsahově pojmul jediný člověk. Jak zajistit koordinaci oborů při plánování rozvoje obce? Všechny tyto oblasti vyzdvihují [...]

Výkon technického dozoru stavebníka z pozice městského inženýra

Novela stavebního zákona vyžaduje od 1. ledna 2018, a to pod sankcí pro stavebníka až do výše 200 000 Kč, aby technický dozor stavebníka stavby financované z veřejného rozpočtu vykonávala autorizovaná osoba. Dle stanoviska MMR ČR k výkonu činnosti TDS může TDS a autorský dozor vykonávat současně jedna osoba. Od 1. ledna 2007 na 90 % staveb musí stavebník zabezpečit autorský dozor [...]

Představujeme oblast Brno

Se svými 4,5 tisíci členy je nejpočetnější mezi moravskými oblastmi. K jejím úkolům náleží v první řadě služby pro členy z okresů Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Hodonín a podpora orgánů a funkcionářů Komory působících v Brně. Oblast Brno, která současně plní zastřešující funkci regionální kanceláře, spolupracuje na této úrovni s oblastmi Jihlava, Olomouc, Zlín a Ostrava v otázkách politiky ČKAIT, otázkách odborného vzdělávání [...]

Kaple v Letkovicích se posunula o tři metry

Ve čtvrtek 20. září 2018 se dovršila několik let připravovaná akce – přesun památkově chráněné kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie na návsi v Ivančicích – Letkovicích z roku 1884 tak, aby uvolnila prostor pro rekonstrukci návsi a průjezdní komunikace III. třídy podle současných norem. Po výstavbě silniční komunikace začalo být kolem kaple těsno a kaple se tak stala [...]

Stavba Jihomoravského kraje 2018

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 17. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018. Do soutěže mohou být přihlášena díla zhotovená subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v Jihomoravském kraji (alespoň dodavatel a projektant). Uzávěrka přihlášek je 15. února 2019. www.stavbajmk.cz

Stavba roku Olomouckého kraje

Přihlášky podávejte do 31. ledna 2019. Vyhlášení výsledků bude 15. března 2019. Přihlásit lze stavební díla realizovaná na území Olomouckého kraje a zkolaudovaná nebo uvedená do užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2018.  

Stavba roku Zlínského kraje

Přihlášky podávejte do 15. března 2019. Vyhlášení výsledků bude 16. května 2019. Přihlásit lze stavební díla realizovaná na území Zlínského kraje a ­zkolaudovaná nebo uvedená do užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2018.  

Nekrolog Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc.

Dne 11. října 2018 ve věku 89 let zemřel profesor Ing. Jiří Kratochvíl, vodohospodář, který se věnoval řešení napjatosti pilířových přehrad. Od roku 1964 se jako první v Evropě zabýval tvorbou matematických modelů stavebních konstrukcí a rozvojem metody konečných prvků. Na stavební fakultě přednášel jako profesor předměty přehrady, vodní hospodářství a hydraulika podzemní vody. Vypracoval nebo spolupracoval na [...]

11. setkání českých a slovenských inženýrů na hranici ve Velkých Losinách

Poslední mezinárodní akcí v letošním roce, kterou uspořádala z pověření představenstva komory ostravská oblast, bylo v termínu 19.–20. října 2018 Setkání na hranici s členy Slovenské komory stavebních inženýrů a Slovenského svazu stavebních inženýrů. Z české strany (ČKAIT a ČSSI) se zúčastnilo 24 členů, ze slovenské strany (SKSI a SZSI) 17 členů. Českou delegaci vedl Ing. Pavel ­Křeček, předseda ČKAIT, ČSSI [...]

Exkurze za technickými zázraky švýcarské železnice

Oblast Ostrava zorganizovala v létě 2018 dvě exkurze do Švýcarska s názvem Švýcarsko – technický zázrak v zeleném srdci Evropy. Exkurze byla zaměřena na architekturu a železniční dopravu ve vysokohorských podmínkách. Pěkné hodnocení exkurze zaslal jeden ze zúčastněných Ing. Ladislav Pazdera, CSc.: „Mosty, viadukty a tunely na 140 km dlouhé trati Bernina Express s rozchodem 1000 mm z Churu (584 m n. m.) do [...]

Zpráva z konference Zakladanie stavieb 2018

V tradičním říjnovém termínu se ve Staré Lesné uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Zakladanie stavieb 2018. Organizačním garantem konference byl opět Ing. Ján Kyseľ, prezident Spolku statiků Slovenska, tradičními odbornými garanty byli prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., a prof. Ing. Peter Turček, Ph.D. (oba Stavebná fakulta STU Bratislava). Generálním partnerem konference byla firma KELLER, s.r.o. Přednášky [...]

Národní soutěž stavebních průmyslovek

Slavnostní vyhlášení 1. kola Národní soutěže studentů středních průmyslových škol stavebních se uskutečnilo 15. září 2018 v prostorách Matheyho sálu v Centru stavitelského dědictví v Plasích. Na přípravě a organizaci této akce se podílely ČKAIT, ČSSI a ­Fakulta stavební ČVUT. Soutěž se konala v prostorách stavební fakulty ČVUT v Praze a její průběh byl dle hodnocení studentů i zúčastněných pedagogů velice zajímavý a úspěšný. Všichni členové prvních tří [...]

Hrad Rabí

6. zlatá pamětní mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky Česká národní banka emitovala 18. září 2018 šestou zlatou pamětní minci v nominální hodnotě 5000 Kč. Náklad je 7300 ks ve špičkové (proof) kvalitě a 3100 ks v provedení b.k. Ryzost je 999.9/1000 Au, hmotnost 15,55 g, průměr 28 mm. Autorem mince [...]