Městský inženýr – městský architekt

Esteticky zvládnutý prostor s funkčními závadami v technické a dopravní infrastruktuře nesplňuje požadavky veřejnosti stejně tak jako technicky dokonalý koncept s estetickými nedostatky nesplňuje požadavky žádoucí kulturní úrovně.

Letošní 22. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary, která se konala 9. červ­na 2017 v kongresovém sále hotelu Thermal, potvrdila význam spolupráce městského inženýra a městského architekta v evropských zemích.

Konference byla pořádána jako součást Dnů stavebnictví a architektury Karlovarského kraje 2017. Pořadatelem byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s dalšími zahraničními organizacemi. Záštitu nad pořádáním konference převzali ministryně pro místní rozvoj, ministr kultury, ministr průmyslu a obchodu, hejtmanka Karlovarského kraje a primátor města Karlovy Vary.

Průběh konference lze považovat za velmi úspěšný. Příspěvky prezentované na konferenci se zabývaly přístupy rozvoje měst z pohledu dvou profesí, a to jak z pohledu technického, tak výtvarného. Spolupráce městského inženýra s architektem pak vede k rozvoji měst a ke zlepšování životního prostředí a životních podmínek urbánního prostředí.

Spolupráce inženýrů a architektů je nutná

Poznatky z obsahové části konference můžeme shrnout do několika bodů. Městské inženýrství je mezioborová disciplína, jejíž činnost je ovlivněna územně technickými podmínkami a jako obor se opírá o několik oblastí vzájemně propojených a na sebe navazujících. Městské inženýrství pokrývá širokou škálu aspektů celkové koncepce udržitelného rozvoje urbanizovaného území, zahrnující jak problematiku veřejné infrastruktury, tj. rozvoj a spolehlivost veřejné infrastruktury, tak i územně technickou problematiku, tj. udržitelný rozvoj sídel.

Budovy, komunikace, infrastruktura, zeleň, vodní prvky a městský mobiliář vytvářejí veřejný prostor s dominantami, panoramaty a kompozičními osami.

Aby vytváření nebo rekonstrukce veřejného prostoru byly řešením komplexním, je třeba uplatňovat ve vzájemném souladu jak hlediska technická – funkční, jejichž zásadami se zabývá městské inženýrství, tak estetická – kulturní, jejichž zásadami se zabývá urbanismus a architektura.

Z jednání konference vyplývá, že je potřebné kontinuální celoživotní vzdělávání odborníků v oblasti městského inženýrství, podložené kvalitně zpracovanými odbornými publikacemi a studijními materiály.

Vznik Mezinárodní organizace městských inženýrů

Významnou událostí v oboru je vznik Mezinárodní federace městského inženýrství (International Federation of Municipal Engineering – IFME) se sídlem v Austrálii. Je to významná mezinárodní instituce zaměřující se na problematiku městského inženýrství. Tato organizace podporuje technické a kulturní výměny mezi obcemi a městy, zvyšování odbornosti techniků a inženýrů v globálním měřítku.

Česká republika v současné době nepatří mezi členy IFME, avšak její začlenění by bylo významným krokem z hlediska rozvoje oboru městského inženýrství. Letošní karlovarské konference se zúčastnil svým vystoupením past president IFME Vincent Ross.

Poděkování za přípravu i průběh konference patří všem pořadatelům. Jmenovitě je třeba poděkovat Ing. Jitce Thomasové a Ing. Pavlu Křečkovi za odborné moderování. Poděkování patří také Svatopluku Zídkovi, hlavnímu organizátorovi konference. Je třeba ocenit, že všech dosavadních 22 ročníků konference je pořádáno jako mezinárodní akce rozšířená nejen o německé a slovenské kolegy, ale i o další evropské účastníky, a to nejen ze zemí visegrádské čtyřky. Zahraniční účastníci a čestní hosté ocenili i zajištění zajímavého doprovodného programu – odborných exkurzí.

OK ČKAIT v Karlových Varech a dalším organizátorům se podařilo vytvořením výborného technického a organizačního zázemí vybudovat v Karlových Varech místo neodmyslitelně spojené s městským inženýrstvím. Dvaadvacátý ročník konference, jakož i výsledky předchozích ročníků opravňují pořadatele k pokračování mezinárodních karlovarských konferencí i v následujících letech.

Příštím tématem bude doprava ve městě

Na základě pracovních rozhovorů členů vědecké rady konference bylo vyhlášeno i téma pro příští 23. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2018. Tématem příštího ročníku bude doprava ve městě.

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. předseda Vědecké rady konference Ing. Svatopluk Zídek hlavní organizátor konference