Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází pětkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma. Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odběr tištěné verze odhlásit na příslušné oblastní kanceláři.

Náklad: 28 850 výtisků
Datum vydání: 10. 10. 2019

Redakční rada

Redakce

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová
Layout:
 EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Z+i ČKAIT č. 5/2019

Termíny příspěvků: 21. 10. 2019
Termín vydání: 10. 12. 2019
Příspěvky posílejte na: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, kohoutova@esb-magazin.cz

Tisk

Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ic-ckait.cz
www.ic-ckait.cz
IČ: 25930028
MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)