Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy zdarma vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází pětkrát ročně.

Náklad: 29 600 výtisků
Datum vydání: 11. 3. 2019

Redakční rada

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ic-ckait.cz
www.ic-ckait.cz
IČ: 25930028
MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)

Redakce

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.
Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Tisk: Moraviapress a.s., Břeclav

Připravujeme Z+i ČKAIT č. 2/2019

Termíny příspěvků: 21. 3. 2019
Termín vydání: 13. 5. 2019

Příspěvky posílejte na: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338,
kohoutova@esb-magazin.cz