Navrhování kontaktních systémů – ETICS

Autoři: Milan Machatka, Pavel Svoboda Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017 Pomůcka Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje související základní pojmy, […]

Ohlédnutí za minulostí výstavy EXPO 58

Byl jsem účastníkem setkání čestných členů ČKAIT v Národním technickém muzeu 16. května 2018. Venku pršelo a počasí nebylo příliš příjemné, ale setkání bylo naopak velice milé. Hezké bylo vidět se s kolegy ze všech koutů naší krásné vlasti, poslechnout si přivítání od pana předsedy ČKAIT Ing. Křečka a představení expozice nejvýznamnějších architektonických a stavebních děl v českých zemích od poloviny […]

Panelové domy – výstavba za socializmu a jejich sanace po roce 1990

V časopise Z+i 3/2018 byly uveřejněny některé poznatky z projektu Paneláci. V ČR byly vydány v posledních letech v oblasti architektury a územního plánování dvě publikace, Paneláci 1 a Paneláci 2, obsahující historii sídlišť zejména z pohledu architektonického. Úloha odborníků ČKAIT je poněkud jiná, bývají vyzýváni zejména k řešení úprav konstrukcí domů, vyžadovaných současnými uživateli bytů panelových sídlišť. V letech 2012–2014 pořádal kolektiv pracovníků ČKAIT celkem […]

Stavba Moravskoslezského kraje 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2017 se uskutečnilo 14. června 2018 v zaplněných industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park v Ostravě pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a ministra průmyslu a obchodu. Do letošní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje se přihlásilo 29 staveb ve čtyřech kategoriích. Z toho bylo 18 staveb občanské vybavenosti ve třech podkategoriích: 13 rekonstrukcí, 3 veřejná prostranství […]

Stavba roku Středočeského kraje 2018

Výsledky přehlídky realizovaných staveb byly vyhlášeny 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2018 získala Mateřská škola Úsměv v Benešově. Do 15. června se do soutěže mohly přihlásit všechny typy staveb, od inženýrských přes pozemní až po úpravy veřejných prostor a krajiny. Autoři staveb, investoři nebo dodavatelé podali přihlášku celkem 13 […]

Stavba roku 2018

V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Podrobné informace najdete na www.stavbaroku.cz. Soutěž již tradičně získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, […]

Představení oblasti Praha

Největší oblast Praha sdružuje třetinu autorizovaných osob ČKAIT. Jen za první pololetí tohoto roku uspořádala 29 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1482 odborníků. Populární jsou také webináře, které virtuálně navštívilo 254 osob. Oblast Praha soustřeďuje členy ČKAIT bydlící v Praze a ve Středočeském kraji (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., […]

Soud v kauze spadlá střecha pokračuje

Padlo první rozhodnutí soudu. Za viníky soud označil ty projektanty, kteří měli to nejkulatější razítko. Obžalovaní se na místě proti rozsudku odvolali. Další řízení bude u Krajského soudu.                     Dne 16. srpna 2018 pokračovalo hlavní líčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí s dokazováním v případu zřícené střechy na sportovní […]

Dopravní konference v Pardubicích

Dne 6. září 2018 proběhl v Kongresovém centru Paláce Pardubice již VII. ročník Dopravní konference. Spolu se Silničním veletrhem je to nejvýznamnější akce z oblasti dopravy a dopravního stavitelství v našem regionu. Tento ročník byl spojen s Mezinárodní vědeckou konferencí Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice (DFJP UPCE). Dopravní konference byla zahájena ve 13 hodin krátkým vystoupením vzácných hostů: primátora […]

Jubileum Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

Působil jako projektant vodohospodářských staveb, zabýval se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti meliorací. Rozvíjel metody úprav vodního režimu půd progresivními způsoby závlah a zejména regulací odtoku drenážních vod. Narodil se v české rodině v obci Vinga v západním Rumunsku, v regionu Banát. V roce 1948 rodina reemigrovala do Čech. Poté vystudoval ČVUT Praha, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodní hospodářství, specializace hydromeliorace. Od […]

Novela stavebního zákona – prováděcí předpisy

Autor úvodu: Žanet Hadžič Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2018 V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního […]

Informační centrum ČKAIT slaví 20 let

Ohlédnutí za 20 lety existence vydavatelského a informačního domu, který je 100 % vlastněn ČKAIT. Již od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, […]

19. setkání regionální V4 se konalo v ČR

Setkání regionální V4 se v letošním roce uskutečnilo v termínu 23.–26. srpna v klidných Františkových Lázních v jeho nejstarším hotelu Tři lilie. Zúčastnilo se ho osm delegátů z polského Krakova, šest z maďarského Miškolce, deset ze Slovenska a devět českých inženýrů. Pořadatelem byla Česká republika. V pátek dopoledne proběhla odborná konference všech účastníků v kongresovém sále hotelu Tři lilie. Po představení všech delegátů komor a inženýrských […]

Nekrolog Ing. Jan Matějka

Připomeňme si krátkou vzpomínkou Ing. Jana Matějku, který nás nečekaně opustil po krátké nemoci 28. června 2018 ve věku nedožitých 73 let. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetické stroje a zařízení, specializaci vzduchotechnika. Pracoval jako projektant, zpočátku v podniku Janka Radotín, později zejména v Agroprojektu Praha, kde působil jako hlavní specialista […]

Semináře celoživotního vzdělávání

Otvorové výplně stavebních konstrukcí Termín: 16.–17. října 2018, 9.00 hod. Euroagentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové Pořadatel: STAVOKONZULT Eduk s.r.o. Počet bodů: 2 Přednášející: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Lubomír Keim, Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing. Jan Klečka, Ing. Jiří Stránský Program: Změny v oblasti legislativy a norem, BIM • […]

Obor stavby pro plnění funkce lesa má nové znění rozsahu

Finální znění oboru stavby pro plnění funkce lesa schválilo představenstvo http://www.ckait.cz/content/zapis-c-42018-ze-zasedani-predstavenstva-13-zari-2018 (bod 6.0 zápisu) a je zveřejněné na http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait . STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00): Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé […]

Z jednání Představenstva ČKAIT

Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na červnovém a zářijovém jednání Představenstva ČKAIT. Celý zápis je uveřejněn na www.ckait.cz. Rekodifikace stavebního zákona ČKAIT má zastoupení ve třech pracovních skupinách MMR ČR – pracovní skupina pro stavební právo hmotné – Ing. Hladík, pracovní skupina pro digitalizaci – Ing. Loukota, pracovní skupina pro územní ­plánování – Ing. […]

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi ČKAIT

Povinností ČKAIT jako správce dat ve vztahu ke členům jako subjektům údajů je na jedné straně jejich osobní údaje chránit, na straně druhé uveřejňovat. V současné době má ČKAIT více než 31 000 členů – fyzických osob – a je tak druhou největší profesní komorou v ČR. Musí se proto velmi odpovědně zabývat ochranou osobních údajů podle evropského právního […]

Ochranná pásma kabelových rozvodů a fotovoltaické výrobny

Předseda Komory se obrátil na odbor elektroenergetiky MPO ČR s žádostí o stanovisko k dotazům člena ČKAIT, týkajících se ochranných pásem elektrizačních soustav a ochranných pásem fotovoltaické výrobny. Spadají do pojmu elektrizační soustava i kabelové rozvody v měřené části kabelových rozvodů (za fakturačním měřením)? Dle § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích […]

Stav příprav druhé generace Eurokódů

Pokračuje snaha o zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti Eurokódů. Za další rozvoj Eurokódů zodpovídá technická komise CEN/TC 250, která spolupracuje s několika technickými subkomisemi. Experti z členských států, kteří byli vybráni do projektových týmů, nyní připravují nové části Eurokódů nebo jejich změny. Hlavním koordinátorem je nizozemský normalizační institut. Druhá generace Eurokódů by měla být postupně dostupná členským zemím pro jejich […]

Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek ze všech připomínkujících […]

Připomínky ČKAIT k dopravním stavbám v Metropolitním plánu

Dopravní infrastruktura v MPP je podle názoru ČKAIT řešena zcela nedostatečně a není založena na hodnověrných údajích. K návrhu MPP byly v oblasti dopravních staveb uplatněny následující připomínky, zejména: Návrh MPP vychází ze sporných předpokladů MPP předpokládá snížení přepravních objemů realizovaných na pozemních komunikacích. Zdůvodnění je zcela verbální a při nárůstu počtu obyvatel města, nárůstu dojíždějících a podpoře vozidel s alternativním pohonem […]

Připomínky ČKAIT k Metropolitnímu plánu jsou zcela zásadní

Hlavním nedostatkem Metropolitního plánu Prahy je podle ČKAIT jeho terminologická nejednoznačnost a zcela nedostatečné řešení dopravy. Chybí koncepce parkování a u rozvojových ploch i dopravní napojení. V Praze, jako v jiných obcích, se zpracovává nový územní plán, který byl honosně nazván Metropolitní plán (dále MPP), musí však splňovat požadavky platných předpisů tak aby mohl sloužit pro regulaci výstavby v Praze stejně jako […]

Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v září 2018 již 3. verzi Metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které jsou upraveny v § 96b novelizovaného stavebního zákona. Tento nový materiál vychází z podkladů zpracovaných JUDr. Janem Marečkem, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a Ing. Tomášem Sklenářem. Nový metodický pokyn z 31. srpna 2018 nahrazuje dřívější materiály Závazná stanoviska orgánů […]

Významné stavby v územním plánu

V červnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické sdělení, které má v územním plánování sjednotit používání pojmů architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Tyto stavby se nesmí stanovovat plošně. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb nelze aplikovat plošně bez uvedení, kterých staveb se týká. Pokud by tomu tak bylo, vymezení by se vztahovalo i např. na stavby pozemních […]

Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání. Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění […]

Odpovědi na dotazy ke změnám v povolování a kolaudaci rodinných domů

Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj uveřejnilo v červnu 2018 odpovědi na nejčastější dotazy k novele stavebního zákona, která platí od 1. ledna 2018. Většina dotazů směřuje k nejasnostem ohledně povolování a kolaudace rodinných domů. Zde uveřejňujeme zkrácenou verzi některých dotazů a odpovědí. Stavebník měl vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu RD (2015), ve kterém ve výroku […]

Dřevěné mosty a lávky

Autoři: Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel  Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017  Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s tematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost, která je jakýmsi úvodem do samotného tématu mostních objektů. Následuje obsažná výpočtová část s postupy návrhu […]

Výstavbu dálnice D11 komplikoval i nejednotný postup státu při výkupu pozemků

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice vychází ze záměru z roku 1939, stavět se začala v roce 1978. Po 40 letech je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Výstavbu brzdí složitá jednání s vlastníky pozemků. Známá kauza s paní Havránkovou a její sestrou se táhla jedenáct let a skončila v roce 2014 oboustrannou dohodou. Další spor s ŘSD vedl Lubomír Bažant a jeho […]

Urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury od září 2018

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 169/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon své účinnosti nabývá dnem 31. srpna 2018. Jedním z významných problémů, které ztěžují výstavbu dopravní infrastruktury, je obstrukční jednání některých jednotlivců, které […]

Profesní informační systém ČKAIT

Aktualizace Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu (TP 1.21) Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně před pádem při údržbě (TP 1.21.1) Plynová zařízení. TZS (MP 1.5.1) Elektroenergetická zařízení. TZS (MP 1.5.2) Elektronická komunikační zařízení. TZS (MP 1.5.3) Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení. TZS (MP 1.5.4) Zdvihací zařízení. TZS (MP 1.5.5) Stavby na poddolovaném […]

O postupu rekodifikace stavebního zákona a dalších 80 předpisů

K rekodifikaci MMR připravilo základní teze, které byly předloženy pro informaci vládě. Základní teze jsou volně dostupné ke stažení i na stránkách ČKAIT www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava. Základní teze představují pouze základní rámec, první východisko, neobsahují kompletní výčet problémů. Ty řeší jednotlivě ustanovené pracovní skupiny a Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Kolegium ministryně a pracovní skupiny Kolegium ministryně […]

Rekodifikace stavebního práva podruhé

Dne 4. září 2018 na jednání vlády předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Rekodifikaci veřejného stavebního práva – Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18. A výsledek? Vláda se pouze seznámila s informací. Stavební řízení v Česku podle mezinárodních žebříčků trvá i nadále déle než v zemích rozvojového světa. Světová banka řadí Česko, co do délky vyřizování stavebního povolení, […]

Vývoj českého stavebnictví za posledních deset let

Většina ředitelů stavebních společností očekává podle kvartální analýzy českého stavebnictví (ceec) i v příštím roce růst stavebních prací. Jejich objem však stále nedosahuje roku 2008. Z níže uvedeného srovnání je však zřejmé, že za posledních 10 let se snížil roční objem stavebních prací jak v odvětví pozemního, tak inženýrského stavitelství. Vývoj stavebních prací je sice pozitivní, napomáhají tomu evropské […]

Stavební zákon, komentář

Mgr. Jana Machačková a kol. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2018 3. vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na velkou novelu stavebního zákona. Hlavním účelem komentáře je vysvětlit komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona (s účinností […]

Úvodník říjen 2018

Pamatuji si, jak strýc, kantor, přijel na začátku prázdnin, když si uklidil kabinet, a sdělil nám: „A za chvíli půjdete do školy.“ To se nám krajně nelíbilo, ale měl pravdu. Stejně tomu bylo i o letošních prázdninách – jsou pryč. Pro mne horko nebylo moc dobré, trávník je zničen, snad se vzpamatuje. Počasí nebylo příznivé pro fyzickou práci, ale […]