Informace Legislativní komise ČKAIT k územnímu plánování

Problematiku výhradního postavení autorizovaných architektů při zpracování územních plánů sleduje ČKAIT dlouhodobě. V poslední novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 29. ledna 2018, se na základě zásadní připomínky ČKAIT v mezirezortním připomínkovacím řízení upravilo také znění písmene f) v části I odst. 2 přílohy 7 tak, aby […]

Změny v používání autorizačních razítek

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. února 2018 schválilo v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona změnu Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen Pravidla) v následujících odstavcích: * Článek 1 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze […]

Hrad Zvíkov

5. zlatá mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky                                 Emisním dnem zlaté mince s nominální hodnotou 5000 Kč je 29. květen 2018. Autorem mince je Luboš Charvát, který mimořádně dokonale ztvárnil fragment dřevořezby oltáře na lícní […]

Doprava ve městě

23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018, která se bude konat 8. června 2018, si za ústřední téma zvolila dopravu ve městě. Zasedání vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 se konalo 15.–16. března 2018 v Berlíně. Organizaci setkání zajistila VBI (Verband Beratender Ingenieure) Deutschland. Zasedání se zúčastnili členové vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, […]

Střední škola ve Volyni má tradici i úspěšné studenty

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni již od roku 1864 zajišťuje odbornou výuku technických stavebních oborů a oborů zpracování dřeva. Od 1. září 2005 je na škole zřízeno detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu. V současné době školu navštěvuje 420 studentů. K nejvýznamnějším úspěchům volyňských studentů z poslední doby určitě patří: 3. místo v soutěži obalového designu „Young […]

Dřevostavby představily světové trendy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni uspořádala v dubnu 2018 již 22. ročník mezinárodní dvoudenní konference na téma využití dřeva ve stavebnictví. I díky této konferenci se daří zvyšovat podíl dřevostaveb v ČR. Podle dostupných údajů bylo v roce 2017 dokončeno již 2190 rodinných domů na bázi dřeva, což je cca 15 % všech rodinných domů. Vzhledem k tomu, […]

Drobné památky rychle mizí

Konference Přehlížené, zapomenuté, drobné industriální stopy v krajině a sídlech poukázala na alarmující situaci. Ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Výzkumným centrem průmyslového dědictví při FA ČVUT v návaznosti na výjezdní symposium Industriálních stop se 8. března 2018 uskutečnila v rámci 6. veletrhu Památky, muzea a řemesla na výstavišti v Holešovicích odborná konference věnovaná drobným mnohdy opomíjeným technickým a průmyslovým stavbám. O této zcela […]

Soutěž nápadů na průmyslovce v Kadani

Mezinárodní spolupráce inženýrských komor pomáhá studentům střední odborné školy získat zahraniční zkušenosti. O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi. V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do Soutěže nápadů na […]

Oblast České Budějovice se představuje

Kromě organizování desítek akcí a prohlubování spolupráce se státní správou i odbornými institucemi se oblastní výbor v uplynulém volebním období věnoval rovněž připomínkování zákonů a dalších předpisů. Během uplynulého období se výbor sešel třicetkrát, buď v sídle Komory, nebo na výjezdních zasedáních. Výbor zvolený na VH 2015 pracoval po celé tříleté volební období beze změn ve složení Ing. Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, […]

Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě […]

Vyhlášení vítězů XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory

Dne 23. března 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory (dále jen CIK). Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů ČKAIT. Od roku 2004 do roku 2017 bylo podáno 217 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory. Návrhy k ocenění vybírala letos mezi 19 přihlášenými stavbami hodnoticí komise pod vedením Ing. Pavla ­Pejchala, CSc. ­Dalšími porotci byli Ing. Michal […]

Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. V diskusních příspěvcích byly jmenovány aktuální problémy profese. Závěrečné usnesení potvrzuje význam samosprávy profese inženýrů a techniků. Nejprve vystoupil Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, který působí ve funkci již deset let. V úvodním slově uvedl, že Komora je ve velmi dobré kondici a poděkoval za dobrou […]

Memorandum o spolupráci

ČKAIT v březnu 2018 podepsala se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci. Cílem je podpořit kvalitní vystavbu a revitalizaci veřejného prostoru. Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjením vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů. Tyto aktivity byly završeny podepsáním Memoranda o spolupráci […]

Ze zasedání představenstva 1/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo v Praze 15. února 2018. Hlavním bodem bylo projednání podkladů pro následující Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů (SD) nebude letos volební, ale bude potřeba projednat návrhy změn řádů. Představenstvo navrhlo do mandátové komise Ing. Loukotu a Ing. Zdařilovou, do návrhové komise Ing. Hladíka a do volební komise Ing. Mandíka a Ing. Špačkovou. Další členy komisí navrhne SD. […]

Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení […]

Ochrana osobních údajů dle GDPR ve vztahu k autorizovaným osobám

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování […]

Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu

Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo inovativní územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Pec pod Sněžkou podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten ji zamítl. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 As 138/2017-33 z 27. září 2017 se zabýval čtyřmi hlavními tématy: povinností mít autorizovaného […]

Práce s řetězovou pilou na staveništi

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“) stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi. Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro […]

Ing. Svatopluk Zídek – 75 let

Malé ohlédnutí za velkou aktivitou Ing. Svatopluka Zídka spojenou s organizováním mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary u příležitosti jeho 75. narozenin. Ing. Svatopluk Zídek je hlavním organizátorem konference Městské inženýrství již od jejího počátku. Ve věku 75 let má člověk již dostatek zkušeností na to, aby byl schopen samostatného a správného rozhodování, zároveň má ještě nezkrotnou energii, která mu umožňuje vrhat se s nadšením […]

Nové normy kvality a environmentu

Stručná informace pro autorizované osoby ČKAIT o tom, co je v oblasti kvality a environmentu nového. Detailnější informace lze nalézt v metodické pomůcce PS 7.1 DVD PROFESIS 2016 – Systémy integrovaného managementu. Mnohé podnikatelské subjekty mají zavedeny a pravidelně ověřovány systémy pro řízení kvality svých produktů a služeb a také pro ochranu životního prostředí při výkonu svých výrobních a dodavatelských činností. Autorizované osoby […]

Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.

Koncept větrání není právním předpisem

Hospodářská komora připravila pomůcku mapující problematiku větrání budov pro pobyt osob. Citace z Konceptu větrání: Tento dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích […]

Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA. Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné […]

Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační […]

Kolaudace rodinných domů má od 1. ledna 2018 nová pravidla

Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se množí dotazy týkající se kolaudace stavby rodinného domu a přidělení čísla popisného. Mnoho stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení se nebude od 1. ledna 2018 kolaudovat. K problematice přidělování čísla popisného byla 10. ledna 2018 zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pracovní pomůcka. Novela stavebního zákona přináší prohloubení deregulace v oblasti […]

Kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

Při posouzení, kdy se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, je třeba důsledně vycházet z ustanovení § 96b nového stavebního zákona. Z první věty § 96b odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná záměrem. Změnou v území se podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna jeho […]

Jak má vypadat posouzení změny v území

Metodika MMR ČR k závazným stanoviskům orgánů územního plánování podle § 96b novely stavebního zákona byla vydána v lednu 2018. Přináší podrobný návod i modelové příklady s komentářem. Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., účinná od 1. ledna 2018, obsahuje v ustanovení § 96b úpravu závazného […]

Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství […]

Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze stavbu realizovat

Pokud není k žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona podané po 1. lednu 2018 přiložen souhlas podle § 184a stavebního zákona, nesplňuje podání zákonem předepsané náležitosti a stavební úřad vyzve k odstranění nedostatku žádosti, odmítne návrh veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodne usnesením o vedení řízení. Pro uskutečnění stavby – stavebního záměru vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní […]

Platí pro významné stavby územní plán?

Od 1. ledna 2018 je podle stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavedena možnost nepřihlížet k části platného územního plánu, která znemožňuje realizaci stavby, neboli možnost tzv. vybočení z koridoru. Ve většině případů se to bude týkat veřejně prospěšných staveb. Klíčovým je ustanovení § 54 odst. 5 stavebního zákona (SZ), podle kterého se při rozhodování nepoužije část územního […]

České a slovenské stavby století – projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo za posledních 100 let postaveno mnoho významných staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Kritériem pro nominaci byl celospolečenský význam a přínos stavby. […]

Premiér souhlasí s ČKAIT

Z dopisu Andreje Babiše, premiéra Vlády ČR v demisi, z 21. března 2018, kterým odpověděl na návrh ČKAIT: Shodneme se v tom, že pro zásadní zjednodušení a zrychlení přípravy realizace stavebních záměrů v ČR nepostačí pouze připravit zcela nový stavební zákon. Aby uvažovaná rekodifikace veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné provést podstatnější […]

ČKAIT nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva

Novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018, nepřinesla všemi očekávané zrychlení povolovacího řízení. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček proto na začátku března poslal předsedovi vlády Ing. Andrejovi Babišovi návrh na rekodifikaci stavebního práva. Dopis měl kladnou odezvu. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin Ministerstva pro místní rozvoj. Problematika stavebního […]

Soud začal

Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Dne 14. ledna 2017 došlo k havárii střešní konstrukce novostavby tělocvičny VOŠ a SŠ technické v České Třebové. O základních údajích této stavby, které jsme čerpali […]

Úvodník květen 2018

Přestal jsem téměř kupovat noviny. Stačí se podívat ráno na stránky elektronických verzí a hned je den slunečný, i kdyby se za okny čerti ženili. Zkusím si pomoci při koncipování úvodníku několika titulky. Stavěla bych, až bych brečela. Ale nemohu, říká ­Adriana ­Krnáčová. To je titulek rozhovoru s primátorkou (ANO) z 20. ­března 2018 v deníku E15. Rozvoj hlavního města podle ní […]