Cena CzBIM pro FIVE v Praze

Cenu CzBIM v soutěži Stavba roku 2017 získala rekonstrukce a dostavba administrativní budovy FIVE v Praze. Kromě pro firmu Skanska již standardního využití při stavbě bylo novinkou také využití pro Facility Management, který dostane kompletní model budovy a na jeho základě může budovu lépe spravovat, tendrovat zakázky a snadněji dělat úpravy na základě žádostí nájemců. […]

Oslavná plavba po labské vodní cestě

Odborná konference na téma splavnění dolního Labe na území ČR, která je dlouhodobě předmětem různých diskusí, se spojila s oslavou 25. výročí existence ČKAIT. Při plavbě měli účastníci možnost vidět stávající technické prvky na řece i vlastní krásu údolí řeky Labe. Vypluli jsme proti vodě a prohlédli si poslední realizovanou stavbu, která byla vybudována na Labi […]

25 let spolupráce ČKAIT s veřejnou správou

Zamyšlení nad historií a činností Komory inženýrů za 25 let její existence. Své současné postavení a respektování státní správou i samosprávou si musela postupně vydobýt. Dne 7. května 1992 přijala Česká národní rada autorizační zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizační zákon upravil postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob ve […]

Stavba roku Pardubického kraje 2017

Revitalizace Tyršových sadů získala nejen hlavní cenu v krajské soutěži Stavba roku Pardubického kraje, ale i prestižní ocenění Stavba roku v celorepublikové soutěži. Do letošního 8. ročníku soutěže Stavba roku Pardubického kraje bylo přihlášeno třináct staveb v pěti kategoriích. Do soutěže se mohla hlásit pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. ­července 2015 […]

Představujeme oblast Pardubice

Oblast Pardubice je v počtu členů třetí nejmenší oblastí, v těsném závěsu za Libercem a s mírným náskokem před oblastmi Jihlava a Karlovy Vary. Již několikátým rokem se počet členů naší oblasti pohybuje těsně nad hranicí jednoho tisíce a pomalu klesá, přestože bylo podáno kolem dvaceti žádostí. Důvodem je velký počet starších osob, které autorizaci ukončují. Ne každý je také […]

Z činnosti oblasti České Budějovice

Program celoživotního vzdělávání jsme ve třetím čtvrtletí 2017 zaměřili na předání informací našim členům přímo od poskytovatelů služeb a výrobců stavebních hmot. Cílem bylo ukázat časté vady staveb a chyby při projektování. Seminář, jenž proběhl 11. září 2017, se věnoval otázce přístupu k normám na webu, likvidaci pojistných událostí a otázce knihovny pro BIM. Přístup k normám Ing. Jiří Kaška […]

Rada pro podporu rozvoje profese

Pravidelné podzimní zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) ve dnech 5. až 6. září 2017 probíhalo v Ostravě podle obvyklého programu, avšak v neobvyklém prostředí regionu Třinec. V areálu Třineckých železáren a.s. přivítal celou takřka třicetičlennou skupinu RPRP generální ředitel společnosti Ing. Jan Czudek (autorizovaný v oboru TZS), a to přímo v Muzeu TŽ a.s. Členům rady byla umožněna prohlídka […]

ČKAIT má již pět let tiskovou manažerku

Potřeboval bych, abyste pracovala jako tisková manažerka ČKAIT. Tuto větu pronesl předseda Ing. Pavel Křeček v září 2012. Pracovala jsem v ČKAIT od roku 2006. Nechala jsem si tři měsíce na rozmyšlenou a během té doby jsem si zjišťovala, co tahle práce představuje. Kontaktovala jsem tiskové mluvčí z České advokátní komory (PhDr. Iva Chaloupková) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Mgr. Alena […]

Deklarace ze setkání zemí visegrádské čtyřky

Již 24. jednání inženýrských komor a organizací zemí visegrádské čtyřky (V4) se konalo 5.–8. října 2017 v Brně a informo­valo o změnách právního prostředí, situaci ve stavebnictví a úloze komor a inženýrských organizací v členských zemích. Stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách Po diskusi o novelách stavebního zákona v členských zemích V4 bylo přijato rozhodnutí o vzájemném poskytnutí aktuálních textů stavebních zákonů a prováděcích vyhlášek k nim. […]

Konference STATIKA STAVEB 2018 v Plzni

Místo: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 3 Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018, od 9.00 do 17.00 hod Konferenci připravuje oblast ČKAIT Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT. Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, zejména na praktické příklady z jedno­tlivých oborů statiky. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají […]

Zamyšlení nad postavením a podmínkami činnosti Stavovského soudu ČKAIT

Čas od času dochází k pochybnostem o striktní závaznosti ustanovení správního či soudního řádu pro činnost Stavovského soudu ČKAIT. Jaké má tedy kompetence? Zřízením profesních komor za jasně stanovených podmínek přenesl stát část svých pravomocí v odborně vymezených oblastech na nepolitické, stavovské samosprávy. Komory mají samostatnou disciplinární odpovědnost za bezchybný výkon svých členů v daném oboru – přenesená osobní odpovědnost […]

Odborná exkurze ČKAIT do Paříže

Na přelomu října a listopadu vycestovali zájemci z řad ČKAIT na odbornou exkurzi, kterou uspořádalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Zástupce společnosti Sipral, dodavatele obvodového pláště, poskytl odborný výklad ohledně konstrukce opláštění Muzea moderního umění (Fondation Louis Vuitton) v Bouloňském lesíku. Na vstup do této fascinující budovy se stojí více než dvouhodinové fronty.

Páté zasedání Představenstva ČKAIT

Podzimní zasedání Představenstva ČKAIT se konalo 14. září 2017 v Praze. Projednával se na něm mimo jiné pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 nebo stav průběžného hospodaření, přednesena byla také zpráva z pojišťovací komise. Aktuální počet AO k 12. září 2017 činí 30 819 a podaných žádostí o autorizaci bylo 452. Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce […]

Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrhu a realizace díla, která je za hranicemi naší […]

Jubileum: Pavel Stoulil slaví osmdesátiny

Inženýr ­Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury, a to zejména v oboru dopravních staveb. Po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD – Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělých a pozemních staveb, později ve funkci ředitele […]

Co je stavební výrobek a co konstrukce?

Hovoříme-li o stavebních výrobcích, jedná se o výrobky, které jsou výrobcem určeny pro použití ve stavbách a vznikají, až na výjimky, průmyslovou nebo řemeslnou výrobou ve výrobním závodě nebo dílnách, ale vždy podle dokumentace výrobce. Výrobce za výrobky nese odpovědnost v rozsahu požadavků právních předpisů, které se na výrobek vztahují (většinou prováděcí vyhlášky zákonů ústředních orgánů státní správy), jím […]

Nové krovy

Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený, František Řáha Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Rozsah: 252 stran, 300 obrázků, 21 tabulek   Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové požadavky v souvislosti s využitím podkrovních prostorů jak u novostaveb, tak u stávajících budov. Z nedostatečné znalosti při navrhování krovů dochází v praxi k chybám, které mohou poškodit samotnou dřevěnou konstrukci. Publikace Nové krovy může pomoci […]

Statické problémy podzemných priestorov

Z 19. konferencie Zakladanie stavieb 2017, ktorá sa konala 11. až 13. októbra 2017 v Starej Lesnej, kde sa zišlo 80 odborníkov zo štyroch krajín, tu uverejňujeme jeden zo zaujímavých príspevkov, ktorý sa týka statiky stavieb. Význam ich podzemných priestorov sa bude v mestských podmienkach zväčšovať, preto sú cenné všetky informácie o problémoch, ktoré sa môžu na takýchto stavbách […]

Postavit bezpečné lešení neumí každý

Českomoravská komora lešenářů usiluje o právní vyjasnění požadavků na odbornou způsobilost osob pracujících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na duben 2018. Bez lešení se zpravidla neobejde žádná stavba, proto je potřeba jeho návrhu, montáži, používání, demontáži a údržbě věnovat náležitou pozornost. Lešení většinou dodává a montuje specializovaná […]

Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i ­dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba

Odbor stavebního řádu MMR vyjádřil na základě žádosti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka nesouhlas s článkem Mgr. ­Pavelkové, týkající se dokumentace pro provádění stavby. Mgr. Pavelková vyslovuje názor, že pokud stavební úřad neuloží zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tuto dokumentaci […]

Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci?

Uvádíme zde sporný názor odborného nakladatelství Verlag Dashöfer, které tvrdí, že v případě, kdy povinnost zpracovat dokumentaci pro provádění stavby neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala AO ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona. V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých […]

Výrobci požárních zařízení již nemají monopol

Vyhláška o požární prevenci jde proti monopolu některých výrobců. Nově již neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu. Žádost ČKAIT o vysvětlení § 7 odst. 4 novelizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění č. 221/2014 Sb.: Podle názoru některých autorizovaných osob vypuštění […]

ČKAIT připomínkovala prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona

Komora se se svými zásadními připomínkami zapojila v září a říjnu 2017 do meziresortního připomínkovacího řízení dvou prová­děcích vyhlášek již schválené novely stavebního zákona. Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebylo vypořádání připomínek k dispozici. Připomínkovací řízení vyhlášky č. 500/2006 Sb. Připomínkována byla vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Prvním cílem […]

Od října 2017 platí nové technické specifikace pro dobíjecí stanice

Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – specifikace pro dobíjecí stanice – byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 26. září 2017, účinnost novely vyhlášky byla stanovena na patnáctý den po jejím vyhlášení. Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. zahrnuje nově vložené ustanovení § 48a, jímž je implementována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, […]

Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb. Od 1. ledna 2018 se mění § 152 odst. 4 stavebního zákona následovně: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka […]

Změny v povolování technické infrastruktury

Novela stavebního zákona nově požaduje i dokumentaci pro provádění stavby. Vybraná technická infrastruktura už nesmí být realizována svépomocí a je nutný souhlas s užíváním stavby. Technická infrastruktura dosud vyžadovala pouze posouzení umístění a bylo ji možné realizovat hned po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, stavebník tedy nemusel mít zpracované další stupně projektové dokumentace. Novela stavebního zákona přináší od […]

Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

Ing. Jan ­Mašek je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice od roku 2015 a delegátem Shromáždění delegátů ČKAIT. Narodil se v Karlových Varech a základní a střední všeobecné vzdělání získal v Českých Budějovicích. V letech 1971–1976 vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Praxi absolvoval při realizaci staveb jako asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí, samostatný přípravář, vedoucí […]

Jak spočítat daně za rok 2017?

Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor. Článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat, a na připravované změny pro rok 2018. Je čerstvě po parlamentních […]

PROFESIS off-line = aktuální data

Profesní informační systém ČKAIT v roce 2018 vstupuje do nové etapy. V roce 2008 došlo ke změně typu datového nosiče z CD na DVD, v roce 2012 byla spuštěna on-line verze systému (www.profesis.cz). Novinkou roku 2018 je přechod z datového nosiče DVD na off-line verzi programu. Off-line program bude možné instalovat a registrovat do dvou počítačů uživatele (notebook, tablet…). Výhodou programu oproti […]

Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních

Autor: Pavel Janeček Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Formát B5, vazba brožovaná Počet stran: 148 Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta je čtivou knihou, popisující nejen stavební práce z technického pohledu, užité technologie a materiály, ale je i lidským vyprávěním a osobními vzpomínkami. Autor Ing. Pavel Janeček práci na rekonstrukci kolonády věnoval osmnáct let svého profesního života. Koordinoval tehdy veškeré […]

BIM bude povinný u nadlimitních zakázek od roku 2022

Vláda České republiky schválila 25. září 2017 Koncepci zavádění metody BIM v ČR (dále jen koncepce). BIM považuje vláda za základní nástroj digitalizace stavebnictví. Klíčovým datem koncepce je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Součástí koncepce je Plán postupného zavádění BIM ve […]

Vize o BIM a rozpočtování v ČR

Aspekty oceňování v souvislosti s rozvojem metody BIM je potřeba změnit tak, abychom v budoucnu byli schopni cenu stanovovat efektivně, s menší chybovostí a především abychom dokázali pro svůj prospěch maximálně využít nabízené moderní technologie. V článku bude často úmyslně používán pojem oceňování, který podle mého názoru vystihuje obecně stanovování ceny projektu v jeho různých fázích lépe než pojem rozpočtování, jenž je […]

Váš názor, váš hlas náleží na valnou hromadu

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dospěla v roce 2017 k dvacátému pátému výročí své existence. Navázala na tradici sahající do doby Rakousko-Uherské monarchie. V intervalu roků 1992 až 2017 jsou pro Komoru charakteristické dvě etapy strategického směřování, vymezené časově působností předsedů Ing. Václava Macha a Ing. Pavla Křečka. První etapa byla liberální, charakterizovaná snahou o hledání nejlepších […]

Úvodník prosinec 2017

Tolik randálu bylo a ještě asi bude i po volbách. Kolik hloupostí bylo na nás vylito a ještě to pokračuje. Seděl jsem v Lékařském domě, poslouchal výklad architektky Evy ­Jiřičné, doplňovaný obrázky z přírody, aby nám ukázala, jak navrhla ten či onen tvar konstrukce, a bylo mi u toho dobře. Klidná přehlídka její práce, bez kritiky jiných. Snad jen jednou se uchýlila k radikálnějšímu […]