Liberec usiluje o větší zapojení členů

Valná hromada oblasti Liberec proběhla 26. ledna 2017 v multimediálním sále budovy Libereckého kraje za účasti 83 členů z celkového počtu 1015 členů (8,2 %).

Schůzi zahájila a vedla Ing. Zdeňka Mandová. Po organizačních záležitostech přednesl předseda oblasti Ing. Karel Urban zprávu o činnosti oblasti za uplynulý rok. Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl Ing. Vladimír Moc, zprávu mandátové komise pak Ing. Anna Jeníčková. Nakonec proběhla volba delegátů a diskuse, v níž se hlavním tématem stala problematika uznávání vzdělání cizích státních příslušníků a uznávání kvalifikace a také kvalita projekčních prací předkládaných stavebním úřadům.

Činnost výboru oblasti

Výbor oblasti pracoval v devítičlenném složení a scházel se pravidelně v plánovaných termínech, desetkrát za rok. Výborové schůze měly převážně 80% účast. Na schůzích se probíraly přihlášky autorizovaných osob, byly hodnoceny akce CŽV a další aktuální témata. Při účasti na výborových schůzích informoval Ing. Moc výbor o projednávaných stížnostech. Smutným faktem zůstává, že převážným důvodem stížností je ekonomická nedohoda. Výboru oblasti jsou předkládány požadavky na připomínkování legislativních dokumentů. Pro součinnost v oblasti legislativy by členové výboru uvítali větší účast autorizovaných osob v oblasti.

Kontrola deníků členů ČKAIT

Ke kontrole činnosti autorizovaných osob formou kontroly deníků autorizovaných osob v rámci uplynulého roku bylo vyzváno 93 osob, dostavilo se jich 72. V kontrolách bychom rádi překonali hranici 10 % zkontrolovaných autorizovaných osob oblasti za rok. Záznamy o kontrolách, které byly pořizovány, jsou uloženy v oblastní kanceláři. Při kontrolách deníku autorizované osoby skončilo období tolerance deníku „bez záznamu“. Ze záznamů má být čitelné, že autorizovaná osoba nepřerušila svou odbornou činnost. Přerušení na dobu delší než 5 let vede k pozastavení autorizace.

Novinkou pro obnovení autorizace je, že Autorizační rada ČKAIT na svém 277. zasedání, konaném 11. ledna 2017, odsouhlasila ustanovení pro osoby s pozastavenou žádostí, které si ji budou obnovovat: „Autorizovaná osoba s pozastavenou autorizací trvající déle než 5 let doloží společně se žádostí o obnovení autorizace přehled činností, které vykonávala během pozastavení své autorizace. Zkušební komise posoudí a rozhodne o rozsahu případného přezkoušení.“

Hospodaření oblasti v roce 2016

Oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2016 v celkové výši 1 323 tis. Kč. Podle předběžných hospodářských výsledků bylo čerpáno 1 240 tis. Kč. Na režii oblasti bylo určeno 894 tis. Kč a čerpáno bylo 874 tis. Kč. Na odborné činnosti bylo určeno 429 tis. Kč a čerpáno bylo 366 tis Kč. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2016 budou známy v průběhu února roku 2017.

Celoživotní vzdělávání

V roce 2016 v působnosti OK proběhlo 9 akcí CŽV, jedna prezentace a dvě exkurze s celkovou účastí 300 osob. V rámci CŽV pokračujeme ve spolupráci s ČSSI a SPS v ČR v oblasti. Základem školení jsou legislativa, praktické problémy staveb a aktuální rozvojové aktivity v regionu. Navazujícími tématy jsou odborné přednášky specialistů, které se zaměřují zejména na nejčastější pochybení. Významným partnerem ve školení je nám HZS Liberec, stavební odbor kraje a impulzy ze stavebních úřadů.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím, které působí uvnitř SPS v Libereckém kraji, oblastní pobočkou ČSSI a Libereckým krajem jsme organizovali další ročník Dne Stavařů Libereckého kraje. Společným úsilím se snažíme stále vylepšovat koncepci organizace DSA v Libereckém kraji a posilovat jeho prestiž a důstojný rámec. ČSSI i po obnově výboru v loňském roce zůstává tradičním partnerem a svou činností nám napomáhá v organizaci školení CŽV. Spolupracujeme s ČSSI a Regionálním stavebním společenstvím na další popularizaci stavebnictví a zvýraznění význačných stavbařských osobností i historie naší oblasti. Jednou takovou událostí v loňském roce bylo 140. výročí založení liberecké stavební průmyslovky.

Stavba roku Libereckého kraje

Ve spolupráci s krajským úřadem, TU v Liberci, SPS v ČR a ČSSI se podílela ČKAIT na organizaci 12. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2016, která byla uzavřena vyhlášením výsledků na Dni stavbařů v sídle Libereckého kraje při příležitosti DSA. Začlenili jsme se do Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je součástí struktury Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Zajímáme se i o další formy spolupráce v poradních orgánech kraje. Oblastní kancelář se též zabývá regulativy stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor a Krkonoš.

Cíle pro další období

• Vytvořit základ kalendáře stavbařských výročí v Libereckém kraji.

• Spolupracovat na projektu soutěž Stavba roku Libereckého kraje (třináctý ročník).

• Zaměřit se na celoživotní vzdělávání.

V letošním roce bychom chtěli přitáhnout k malé skupince aktivních spolupracovníků další, kteří by nám pomohli naplňovat stanovené cíle i dále rozvíjet naši činnost v oblasti. Uvítali bychom i korespondenční spolupráci při připomínkování návrhů zákonů, které se nám díky aktivitám pražského vedení nyní dostávají do rukou. Doufáme také ve vyšší účast na akcích, které připravujeme.

Ing. Karel Urban, předseda oblasti Liberec