Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista za přínos pro technickou normalizaci uděleny

V rámci oslav Světového dne technické normalizace, které se konaly 20. října 2016 v  Kongresovém centru ČVUT v  Praze 6 – Dejvicích, byli oceněni dva přední odborníci, Ing. Danuše Marusičová a Ing. Václav Mach.

Cenu Vladimíra Lista za rok 2016 obdržela Ing. Danuše Marusičová, technická manažerka ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu). Čestné uznání Vladimíra Lista za rok 2016 bylo uděleno Ing. Václavu Machovi, čestnému předsedovi ČKAIT.

Technická normalizace je mnohotvárná činnost procházející napříč všemi obory lidského působení. Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista je udělována od roku 2002 vybraným osobnostem jako symbolické poděkování za jejich práci a  působení, kterým přispěli k  rozvoji a  popularizaci technické normalizace. Ocenění nese jméno prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1876–1971), zakladatele organizované československé technické normalizace. Nositele ocenění Vladimíra Lista vybírá nezávislá komise z různých oblastí, a to na základě nominace, kterou mohou  Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a  státní zkušebnictví předat představitelé odborné veřejnosti.

Čestný předseda ČKAIT trvale prosazuje používání norem

Ing. Václav Mach se trvale věnuje problematice technických norem, zejména v  rámci pracovních aktivů ČKAIT v  oborech statika a  geotechnika. Je zakládajícím členem Technické komise ČKAIT, zaměřené na technickou normalizaci, technické předpisy, doporučené technické metodiky a  pravidla správné praxe. Je také dlouholetým a aktivním členem Rady technické normalizace ÚNMZ.

Jako respektovaný odborník a  zakládající člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se stal jejím prvním předsedou. V projektové praxi se vždy zasazoval o co nejširší používání českých technických norem. Podílel se na realizaci prvního on-line přístupu k technickým normám a prosazoval jej, nejdříve pro členy ČKAIT a další vybrané nevládní organizace, následně pro širokou odbornou veřejnost. Stál u  zrodu projektu informační podpory zavádění a používání Eurokódů, tj. evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, a to cestou programů celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vydávání informačních příruček k jednotlivým Eurokódům a zřízením helpdesku k zavádění Eurokódů na portálu Komory.
Tento model podpory Eurokódů převzaly další inženýrské organizace v  EU. Ve snaze co nejvíce přiblížit technick é normy běžné stavební praxi usiluje mj. o vydávání konsolidovaných znění ČSN EN.

Václav Mach je autorizovaným inženýrem v  oboru mosty a  inženýrské konstrukce; geotechnika; statika a  dynamika staveb. Je předním odborníkem v  oboru mostního stavitelství. Je autorem či spoluautorem několika vynálezů realizovaných v  praxi. Je nositelem řady ocenění za navržené a  realizované mostní stavby (např. Mostní dílo roku 2002 – Lávka pro pěší přes Vltavu a  Malši v Českých Budějovicích; Mostní dílo roku 2004 – Silniční most přes Berounku Praha – Lahvice; Mostní dílo roku 2007 – Lávka pro pěší přes dálnici D8 u  Chlumce a  další). V  roce 2008 byl  vyhlášen Osobností českého stavebnictví. V roce 2009 získal první cenu České společnosti pro ocelové konstrukce v soutěži o nejlepší realizovanou stavbu  za lávku nazývanou Kočičí oči přes D8  u Ústí nad Labem.

Ing. Václav Mach obdržel Čestné uznání Vladimíra Lista za rok 2016
Ing. Václav Mach obdržel Čestné uznání Vladimíra Lista za rok 2016
Ing. Danuše Marusičová, držitelka Ceny Vladimíra Lista za rok 2016
Ing. Danuše Marusičová, držitelka Ceny Vladimíra Lista za rok 2016
Ing. Danuše Marusičová, držitelka Ceny Vladimíra Lista za rok 2016
Ing. Danuše Marusičová, držitelka Ceny Vladimíra Lista za rok 2016
sonadmin

Autor příspěvku: sonadmin

Napsat komentář