Smí architekti provádět statické a dynamické výpočty staveb?

Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor. O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § […]

Konferencia Statika stavieb 2017

Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch. Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing. Štefan Gramblička, […]