Jubileum Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

Působil jako projektant vodohospodářských staveb, zabýval se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti meliorací. Rozvíjel metody úprav vodního režimu půd progresivními způsoby závlah a zejména regulací odtoku drenážních vod. Narodil se v české rodině v obci Vinga v západním Rumunsku, v regionu Banát. V roce 1948 rodina reemigrovala do Čech. Poté vystudoval ČVUT Praha, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodní hospodářství, specializace hydromeliorace. Od […]

Informační centrum ČKAIT slaví 20 let

Ohlédnutí za 20 lety existence vydavatelského a informačního domu, který je 100 % vlastněn ČKAIT. Již od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, […]

19. setkání regionální V4 se konalo v ČR

Setkání regionální V4 se v letošním roce uskutečnilo v termínu 23.–26. srpna v klidných Františkových Lázních v jeho nejstarším hotelu Tři lilie. Zúčastnilo se ho osm delegátů z polského Krakova, šest z maďarského Miškolce, deset ze Slovenska a devět českých inženýrů. Pořadatelem byla Česká republika. V pátek dopoledne proběhla odborná konference všech účastníků v kongresovém sále hotelu Tři lilie. Po představení všech delegátů komor a inženýrských […]

Nekrolog Ing. Jan Matějka

Připomeňme si krátkou vzpomínkou Ing. Jana Matějku, který nás nečekaně opustil po krátké nemoci 28. června 2018 ve věku nedožitých 73 let. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetické stroje a zařízení, specializaci vzduchotechnika. Pracoval jako projektant, zpočátku v podniku Janka Radotín, později zejména v Agroprojektu Praha, kde působil jako hlavní specialista […]

Semináře celoživotního vzdělávání

Otvorové výplně stavebních konstrukcí Termín: 16.–17. října 2018, 9.00 hod. Euroagentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové Pořadatel: STAVOKONZULT Eduk s.r.o. Počet bodů: 2 Přednášející: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Lubomír Keim, Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing. Jan Klečka, Ing. Jiří Stránský Program: Změny v oblasti legislativy a norem, BIM • […]

Obor stavby pro plnění funkce lesa má nové znění rozsahu

Finální znění oboru stavby pro plnění funkce lesa schválilo představenstvo http://www.ckait.cz/content/zapis-c-42018-ze-zasedani-predstavenstva-13-zari-2018 (bod 6.0 zápisu) a je zveřejněné na http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait . STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00): Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé […]

Z jednání Představenstva ČKAIT

Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na červnovém a zářijovém jednání Představenstva ČKAIT. Celý zápis je uveřejněn na www.ckait.cz. Rekodifikace stavebního zákona ČKAIT má zastoupení ve třech pracovních skupinách MMR ČR – pracovní skupina pro stavební právo hmotné – Ing. Hladík, pracovní skupina pro digitalizaci – Ing. Loukota, pracovní skupina pro územní ­plánování – Ing. […]

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi ČKAIT

Povinností ČKAIT jako správce dat ve vztahu ke členům jako subjektům údajů je na jedné straně jejich osobní údaje chránit, na straně druhé uveřejňovat. V současné době má ČKAIT více než 31 000 členů – fyzických osob – a je tak druhou největší profesní komorou v ČR. Musí se proto velmi odpovědně zabývat ochranou osobních údajů podle evropského právního […]

Setkání čestných členů ČKAIT v NTM

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze v expozici Architektura, stavitelství a design slavnostní setkání čestných členů Komory. Přítomné čestné členy přivítal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a informoval je o dění a novinkách v Komoře, které se udály od posledního setkání před rokem. Poté vedoucí oddělení architektury a stavitelství Ing. Lukáš Hejný představil navštívenou expozici, která představuje […]

Zpráva z konference Statika staveb 2018

Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technických norem pro zatížení a navrhování staveb. Jednodenní konference se konala v konferenčním sále Congress […]

Povede osa sever–jih přes Brno?

Rychlá železniční spojení leží v oblasti strategických zájmů evropských států, měst a politiků. Vyžádají si investice ve stovkách miliard korun, přípravu předinvestiční a investiční, schopnost přijmout závažná politická rozhodnutí, vyřešení obtížných inženýrských úloh a výchovu odborníků schopných odvážné úkoly realizovat. Spojení severu Evropy s Balkánem je jednou z os záměru, na které leží Česká republika. Městům ležícím na této trase se dostane výsady, […]

Stavební veletrhy Brno 2018 a ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno a podílí se i na organizaci doprovodného programu. V předvečer letošního ročníku veletrhů, konaných ve dnech 24.–28. ­dubna, uspořádala Komora tradiční setkání stavebních odborníků a ­akademiků – Ouverturu, v průběhu veletrhů pak velkou zahajovací konferenci, dva odborné semináře a – již tradičně – organizovala program a služby Stavebního poradenského centra. Ouvertura […]

Stanovisko ČKAIT k Libeňskému mostu – most je neopravitelný

Výbor pražské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků považuje za nutné vyjádřit se k současně vzniklé situaci kolem Libeňského mostu, která se bohužel začíná přesouvat z odborné do politické roviny. Funkce Libeňského mostu Libeňský most musí převézt bezpečně a bez omezení dopravu, která vyplývá z jeho zařazení v komunikační síti v Praze dle platného Územního plánu ZM 0720. Libeňský most bude […]

Libeňský most se stal velkou kauzou

Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu. Pražské mosty jsou fenomén a patří k panoramatu hlavního města stejně neodmyslitelně, jako Pražský […]

Odpovědnost projektanta za vady stavby

Aktiv statika ČKAIT požádal Legislativní komisi ČKAIT o vyjasnění otázky odpovědnosti zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení za vady realizované stavby. V praxi se často opakuje tato modelová situace. Autorizovaná osoba (AO) zpracuje a svým autorizačním razítkem potvrdí stavebně konstrukční část projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen DSP), tj. zejména návrh nosné konstrukce. Zpracování dokumentace odpovídá […]

Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT – Technici do orgánů ČKAIT

Technici do orgánů ČKAIT Kolegové a kolegyně. Připravil jsem si na dnešní jednání příspěvek zabývající se členstvím ČKAIT. Každý rok na valné hromadě konstatujeme, že účast členů je čím dál menší. Členové většinou nemají zájem o schůzování i seminářů se účastní v omezené míře. Jejich povinnost platit příspěvky je vede k úvaze, že kdyby členství nebylo povinné ze zákona, ale […]

Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT – Dodržování stavebního práva

Dodržování stavebního práva Je všeobecně známo, že v Komoře fungují profesní aktivy zabývající se specifickými otázkami příslušných autorizovaných oborů a profesí. Aktiv statika se už od svého vzniku zabývá především kvalitou navrhování, schvalování, provádění a údržby nosných konstrukcí staveb. Vyplývá to z problémů, které v procesu přípravy a realizace staveb vznikají a vždy vznikat budou. V závislosti na fázi prací vede odhalení těchto […]

Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1) Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1) Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018 Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018) Z+i 2/2018 Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018) Aktualizace Technický […]

Ze zasedání představenstva 2/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo 26. dubna 2018 v Brně. Přítomni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek Omluven: Ing. […]

Změny v používání autorizačních razítek

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. února 2018 schválilo v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona změnu Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen Pravidla) v následujících odstavcích: * Článek 1 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze […]

Oblast České Budějovice se představuje

Kromě organizování desítek akcí a prohlubování spolupráce se státní správou i odbornými institucemi se oblastní výbor v uplynulém volebním období věnoval rovněž připomínkování zákonů a dalších předpisů. Během uplynulého období se výbor sešel třicetkrát, buď v sídle Komory, nebo na výjezdních zasedáních. Výbor zvolený na VH 2015 pracoval po celé tříleté volební období beze změn ve složení Ing. Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, […]

Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě […]

Vyhlášení vítězů XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory

Dne 23. března 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory (dále jen CIK). Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů ČKAIT. Od roku 2004 do roku 2017 bylo podáno 217 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory. Návrhy k ocenění vybírala letos mezi 19 přihlášenými stavbami hodnoticí komise pod vedením Ing. Pavla ­Pejchala, CSc. ­Dalšími porotci byli Ing. Michal […]

Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. V diskusních příspěvcích byly jmenovány aktuální problémy profese. Závěrečné usnesení potvrzuje význam samosprávy profese inženýrů a techniků. Nejprve vystoupil Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, který působí ve funkci již deset let. V úvodním slově uvedl, že Komora je ve velmi dobré kondici a poděkoval za dobrou […]

Memorandum o spolupráci

ČKAIT v březnu 2018 podepsala se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci. Cílem je podpořit kvalitní vystavbu a revitalizaci veřejného prostoru. Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjením vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů. Tyto aktivity byly završeny podepsáním Memoranda o spolupráci […]

Ze zasedání představenstva 1/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo v Praze 15. února 2018. Hlavním bodem bylo projednání podkladů pro následující Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů (SD) nebude letos volební, ale bude potřeba projednat návrhy změn řádů. Představenstvo navrhlo do mandátové komise Ing. Loukotu a Ing. Zdařilovou, do návrhové komise Ing. Hladíka a do volební komise Ing. Mandíka a Ing. Špačkovou. Další členy komisí navrhne SD. […]

Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení […]

ČKAIT potřebuje více prostoru

Představenstvo ČKAIT předloží shromáždění delegátů návrh na dostavbu sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Vnitroblok sídla ČKAIT nabízí prostorovou rezervu, ve které by bylo možné zrealizovat nový víceúčelový sál s foyerem pro výstavy, nové kancelářské plochy a případně nabídnout parkovací stání pro zaměstnance či návštěvníky odborných seminářů. Budova v Sokolské ulici v Praze je sídlem nejen ČKAIT, ale i dalších organizací, jako […]

Standardy pracnosti určují časovou náročnost projektových prací

Ve spolupráci aktivu Pozemních staveb a aktivu Technologických staveb vznikly Standardy pracnosti, zásadně inovovaný pohled na způsob stanovení ceny projektových prací. Novinkou je, že Standardy pracnosti jsou pomůckou, která stanovuje počet hodin potřebných k vykonání standardních projektových činností. Na přímý výpočet ceny projektových prací, který byl uveden ve Výkonovém a honorářovém řádu, zapomeňte. Komora ho již dávno nemůže […]

Slavnostní setkání zakládajících členů

Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel ­Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT. Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen […]

Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018

Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 včetně limitů pro jednotlivé oblasti Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle […]

Nabídka pojištění kybernetických rizik

Od 25. května 2018 nabývá účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady tzv. GPDR (General Data Protection Regulation), které zpřísňuje odpovědnost za dodržování ochrany osobních údajů. Toto nařízení u nás nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES a navazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na GPDR se musí připravit každá firma i jednotlivec, která zachází s osobními údaji svých zaměstnanců, […]

Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný, představenstvo s návrhem souhlasí. Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018 Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také […]

Legislativní komise ČKAIT

Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva […]

ČKAIT v roce 2017 připomínkovala zákony se 70% úspěšností

Již třetím rokem byla ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2017 se zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k novele stavebního zákona a dalším předpisům týkajících se výkonu činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Celkovou úspěšnost akceptace 69 připomínek ČKAIT k devíti zákonům můžeme hodnotit na 70 %. Změnou legislativních pravidel vlády se profesní komory zřízené […]

Z činnosti oblasti České Budějovice

Program celoživotního vzdělávání jsme ve třetím čtvrtletí 2017 zaměřili na předání informací našim členům přímo od poskytovatelů služeb a výrobců stavebních hmot. Cílem bylo ukázat časté vady staveb a chyby při projektování. Seminář, jenž proběhl 11. září 2017, se věnoval otázce přístupu k normám na webu, likvidaci pojistných událostí a otázce knihovny pro BIM. Přístup k normám Ing. Jiří Kaška […]

Rada pro podporu rozvoje profese

Pravidelné podzimní zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) ve dnech 5. až 6. září 2017 probíhalo v Ostravě podle obvyklého programu, avšak v neobvyklém prostředí regionu Třinec. V areálu Třineckých železáren a.s. přivítal celou takřka třicetičlennou skupinu RPRP generální ředitel společnosti Ing. Jan Czudek (autorizovaný v oboru TZS), a to přímo v Muzeu TŽ a.s. Členům rady byla umožněna prohlídka […]

Deklarace ze setkání zemí visegrádské čtyřky

Již 24. jednání inženýrských komor a organizací zemí visegrádské čtyřky (V4) se konalo 5.–8. října 2017 v Brně a informo­valo o změnách právního prostředí, situaci ve stavebnictví a úloze komor a inženýrských organizací v členských zemích. Stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách Po diskusi o novelách stavebního zákona v členských zemích V4 bylo přijato rozhodnutí o vzájemném poskytnutí aktuálních textů stavebních zákonů a prováděcích vyhlášek k nim. […]

Zamyšlení nad postavením a podmínkami činnosti Stavovského soudu ČKAIT

Čas od času dochází k pochybnostem o striktní závaznosti ustanovení správního či soudního řádu pro činnost Stavovského soudu ČKAIT. Jaké má tedy kompetence? Zřízením profesních komor za jasně stanovených podmínek přenesl stát část svých pravomocí v odborně vymezených oblastech na nepolitické, stavovské samosprávy. Komory mají samostatnou disciplinární odpovědnost za bezchybný výkon svých členů v daném oboru – přenesená osobní odpovědnost […]

Odborná exkurze ČKAIT do Paříže

Na přelomu října a listopadu vycestovali zájemci z řad ČKAIT na odbornou exkurzi, kterou uspořádalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Zástupce společnosti Sipral, dodavatele obvodového pláště, poskytl odborný výklad ohledně konstrukce opláštění Muzea moderního umění (Fondation Louis Vuitton) v Bouloňském lesíku. Na vstup do této fascinující budovy se stojí více než dvouhodinové fronty.

Páté zasedání Představenstva ČKAIT

Podzimní zasedání Představenstva ČKAIT se konalo 14. září 2017 v Praze. Projednával se na něm mimo jiné pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 nebo stav průběžného hospodaření, přednesena byla také zpráva z pojišťovací komise. Aktuální počet AO k 12. září 2017 činí 30 819 a podaných žádostí o autorizaci bylo 452. Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce […]

Z činnosti oblasti České Budějovice

Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v průběhu prvního pololetí letošního roku kromě běžné agendy zapojila také do organizace řady odborných akcí v regionu. Odborné semináře Ze zájmu a dotazů o seminář Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb bylo zřejmé, že se nejednalo pouze o seznámení se s úvodní problematikou zavádění BIM do praxe, ale že se v dané problematice […]

Městský inženýr – městský architekt

Esteticky zvládnutý prostor s funkčními závadami v technické a dopravní infrastruktuře nesplňuje požadavky veřejnosti stejně tak jako technicky dokonalý koncept s estetickými nedostatky nesplňuje požadavky žádoucí kulturní úrovně. Letošní 22. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary, která se konala 9. červ­na 2017 v kongresovém sále hotelu Thermal, potvrdila význam spolupráce městského inženýra a městského architekta v evropských zemích. Konference byla pořádána jako součást […]

O Cenu Mojmíra Kyselky pro studenty městského inženýrství

Fakulta stavební VUT v Brně vyhlašuje již druhý ročník soutěže studentských prací o Cenu Mojmíra Kyselky pro studenty bakalářského studijního programu městské inženýrství FAST VUT v Brně. Soutěž je vypsána pro studenty čtvrtých ročníků. Uzávěrka přihlášek do druhého ročníku soutěže je 31. března 2018.

Malá V4 v hotelu Bachledówka

Tradiční, v pořadí ji osmnácté setkání zástupců inženýrských organizací z regionů Krakov, Košice, Trnava, Miskolc, Ostrava a Karlovy Vary se uskutečnilo od 24. do 27. srpna v polské části Vysokých Tater v hotelu Bachledówka. Jednání prvního dne bylo obohaceno malou oslavou 70. narozenin jednoho ze zakladatelů tradice tzv. malé V4 Dr. inż. ­Zygmunta Rawického, kterému předal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček pamětní […]

Odpovědnost zaměstnanců končí na 4,5násobku platu

Odpovědnost autorizovaných osob (které jsou v zaměstnaneckém poměru) za způsobenou škodu je limitována zákoníkem práce a může dosáhnout maximálně 4,5násobku hrubé měsíční mzdy. Nejen v souvislosti s novým občanským zákoníkem přibývají dotazy týkající se profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Tento článek odpovídá na otázku, jaká je odpovědnost autorizované osoby nepodnikající, která ani nemá uděleno IČ podle zákona o živnostenském podnikání. Odpovědnost […]

Profesní aktiv oboru požární bezpečnost staveb

Aktuální problémy řešené na aktivu oboru požární bezpečnost staveb (PBS) v 1. polovině roku 2017 se týkaly problematiky aplikace novely normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Druhý aktiv oboru požární bezpečnost staveb se konal 21. března 2017. Pozváni byli účastníci loňského aktivu, dále byly pozvány všechny autorizované osoby v oboru PBS, což bylo […]

Činnost aktivu oboru pozemní stavby

Velký aktiv oboru pozemní stavby se konal 21. června 2017 ve 14.00 hod. v posluchárně ČKAIT v Praze. Sešlo se třicet účastníků, byli mezi nimi čtyři členové představenstva, tři pracovníci ČKAIT, další čtyři účastníci malého aktivu PS, sedm hostů (zástupci projektových kanceláří MPO, CAD Studia, CASUA, spol. s r.o. a AED project, a.s., dále VŠB, firmy Metrostav a.s. a ČSOB). Povinná […]

Klášter premonstrátů Teplá – vzorová rekonstrukce kláštera

Ve slavnostní části odborné exkurze do vzorově rekonstruovaných historických částí kláštera premonstrátů Teplá u Mariánských Lázní byla odhalena pamětní deska s portrétem Johanna Wolfganga Goetha od nejdeckého sochaře Heřmana Kouby. Pořízení a instalaci pamětní desky i organizaci celé akce zajistily Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary, Rotary club Karlovy Vary, Kanonie Teplá a Hroznatova akademie Teplá. Slavnost splnila dva významné úkoly. […]

Josef Chybík ukončil činnost v Autorizační radě ČKAIT

Profesor Josef Chybík je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně. Po téměř dvaceti letech v projektování působí od roku 1994 jako akademický pracovník na Fakultě architektury VUT v Brně, na které byl v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem. Od roku 1994 je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V roce 2007 byl jmenován členem zkušební komise pro tento obor. V roce 2009 […]