Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA. Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné […]

Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační […]

Kolaudace rodinných domů má od 1. ledna 2018 nová pravidla

Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se množí dotazy týkající se kolaudace stavby rodinného domu a přidělení čísla popisného. Mnoho stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení se nebude od 1. ledna 2018 kolaudovat. K problematice přidělování čísla popisného byla 10. ledna 2018 zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pracovní pomůcka. Novela stavebního zákona přináší prohloubení deregulace v oblasti […]

Kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

Při posouzení, kdy se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, je třeba důsledně vycházet z ustanovení § 96b nového stavebního zákona. Z první věty § 96b odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná záměrem. Změnou v území se podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna jeho […]

Jak má vypadat posouzení změny v území

Metodika MMR ČR k závazným stanoviskům orgánů územního plánování podle § 96b novely stavebního zákona byla vydána v lednu 2018. Přináší podrobný návod i modelové příklady s komentářem. Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., účinná od 1. ledna 2018, obsahuje v ustanovení § 96b úpravu závazného […]

Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství […]

Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze stavbu realizovat

Pokud není k žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona podané po 1. lednu 2018 přiložen souhlas podle § 184a stavebního zákona, nesplňuje podání zákonem předepsané náležitosti a stavební úřad vyzve k odstranění nedostatku žádosti, odmítne návrh veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodne usnesením o vedení řízení. Pro uskutečnění stavby – stavebního záměru vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní […]

Platí pro významné stavby územní plán?

Od 1. ledna 2018 je podle stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavedena možnost nepřihlížet k části platného územního plánu, která znemožňuje realizaci stavby, neboli možnost tzv. vybočení z koridoru. Ve většině případů se to bude týkat veřejně prospěšných staveb. Klíčovým je ustanovení § 54 odst. 5 stavebního zákona (SZ), podle kterého se při rozhodování nepoužije část územního […]

Premiér souhlasí s ČKAIT

Z dopisu Andreje Babiše, premiéra Vlády ČR v demisi, z 21. března 2018, kterým odpověděl na návrh ČKAIT: Shodneme se v tom, že pro zásadní zjednodušení a zrychlení přípravy realizace stavebních záměrů v ČR nepostačí pouze připravit zcela nový stavební zákon. Aby uvažovaná rekodifikace veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné provést podstatnější […]

ČKAIT nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva

Novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018, nepřinesla všemi očekávané zrychlení povolovacího řízení. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček proto na začátku března poslal předsedovi vlády Ing. Andrejovi Babišovi návrh na rekodifikaci stavebního práva. Dopis měl kladnou odezvu. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin Ministerstva pro místní rozvoj. Problematika stavebního […]