Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek ze všech připomínkujících […]

Připomínky ČKAIT k Metropolitnímu plánu jsou zcela zásadní

Hlavním nedostatkem Metropolitního plánu Prahy je podle ČKAIT jeho terminologická nejednoznačnost a zcela nedostatečné řešení dopravy. Chybí koncepce parkování a u rozvojových ploch i dopravní napojení. V Praze, jako v jiných obcích, se zpracovává nový územní plán, který byl honosně nazván Metropolitní plán (dále MPP), musí však splňovat požadavky platných předpisů tak aby mohl sloužit pro regulaci výstavby v Praze stejně jako […]

Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v září 2018 již 3. verzi Metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které jsou upraveny v § 96b novelizovaného stavebního zákona. Tento nový materiál vychází z podkladů zpracovaných JUDr. Janem Marečkem, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a Ing. Tomášem Sklenářem. Nový metodický pokyn z 31. srpna 2018 nahrazuje dřívější materiály Závazná stanoviska orgánů […]

Významné stavby v územním plánu

V červnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické sdělení, které má v územním plánování sjednotit používání pojmů architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Tyto stavby se nesmí stanovovat plošně. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb nelze aplikovat plošně bez uvedení, kterých staveb se týká. Pokud by tomu tak bylo, vymezení by se vztahovalo i např. na stavby pozemních […]

Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání. Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění […]

Odpovědi na dotazy ke změnám v povolování a kolaudaci rodinných domů

Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj uveřejnilo v červnu 2018 odpovědi na nejčastější dotazy k novele stavebního zákona, která platí od 1. ledna 2018. Většina dotazů směřuje k nejasnostem ohledně povolování a kolaudace rodinných domů. Zde uveřejňujeme zkrácenou verzi některých dotazů a odpovědí. Stavebník měl vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu RD (2015), ve kterém ve výroku […]

Urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury od září 2018

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 169/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon své účinnosti nabývá dnem 31. srpna 2018. Jedním z významných problémů, které ztěžují výstavbu dopravní infrastruktury, je obstrukční jednání některých jednotlivců, které […]

O postupu rekodifikace stavebního zákona a dalších 80 předpisů

K rekodifikaci MMR připravilo základní teze, které byly předloženy pro informaci vládě. Základní teze jsou volně dostupné ke stažení i na stránkách ČKAIT www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava. Základní teze představují pouze základní rámec, první východisko, neobsahují kompletní výčet problémů. Ty řeší jednotlivě ustanovené pracovní skupiny a Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Kolegium ministryně a pracovní skupiny Kolegium ministryně […]

Rekodifikace stavebního práva podruhé

Dne 4. září 2018 na jednání vlády předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Rekodifikaci veřejného stavebního práva – Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18. A výsledek? Vláda se pouze seznámila s informací. Stavební řízení v Česku podle mezinárodních žebříčků trvá i nadále déle než v zemích rozvojového světa. Světová banka řadí Česko, co do délky vyřizování stavebního povolení, […]

Novela stavebního zákona na třetím místě v anketě Zákon roku 2017

Devátý ročník online ankety Zákon roku vyhrál nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET), na druhém místě se umístil zákon o platebním styku implementující evropskou směrnici o platebních službách (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona, jejímž autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), […]

Autorizace pro stavby retenčních nádrží

Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh […]

Metodický návod pro nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem

Metodický návod zveřejněný v lednu letošního roku Ministerstvem životního prostředí je příručkou pro veřejnou správu i pro osoby vykonávající činnosti při přípravě a provedení stavby. Stanovuje, jakým způsobem se dá v rámci výstavby a odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulace s odpady z azbestu. Vláda ČR 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády […]

Elektronický stavební deník

Elektronický stavební deník chce zachovat stávající osvědčenou praxi vedení stavebního deníku, a přitom čerpat z výhod moderních technologií. Je však otázkou, jak se na používání elektronického stavebního deníku dívá současný právní systém. Přinášíme názor Ministerstva pro místní rozvoj. Na trhu jsou k dispozici softwarové produkty na vedení elektronického stavebního deníku. Jedna z firem, která takový software nabízí, je přesvědčena, […]

Pražská ČKAIT s rušením požadavků na proslunění nesouhlasí

Stanovisko ČKAIT ke změně požadavku na proslunění bytů a nebytových prostor, které navrhla Rada hl. m. Prahy v usnesení č. 800 ze 17. dubna 2018. Požadavek na proslunění bytů vyplývá ze základních požadavků na stavby, které stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 156 s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […]

Praha opět ruší požadavky na proslunění

Po čtyřech letech se opět před volbami vrací diskuse o návrhu změn v Pražských stavebních předpisech. Rada hl. m. Prahy totiž 17. dubna 2018 odsouhlasila návrh na zrušení požadavků na proslunění. Navrhované rušení odstavců 1 a 2 v § 45 Pražských stavebních předpisů (nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – dále jen PSP) přitom stejně jako před čtyřmi lety […]

Technický dozor na víceoborových stavbách

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. června 2018 schválilo k dotazům týkajících se počtu požadovaných technických dozorů stavebníka na víceoborových stavbách následující stanovisko: U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda 1. se jedná […]

ČKAIT: Německá praxe honorářových řádů je následováníhodná

Přestože Evropská komise vidí v minimálních a maximálních poplatcích ohrožení svobody konkurence a nebere v potaz ani názory Evropské rady architektů (ACE), že minimální sazby HOAI nepředstavují ve skutečnosti žádnou překážku na trhu ani pro architekty a inženýry ze zahraničí, lze ze strany ČKAIT konstatovat, že svoboda usazování v souvislosti s HOAI není narušena. Inženýrům a architektům z jiných členských států EU není zamezen […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Stanovení minimálních cen je těžce obhajitelným opatřením

MPO ČR je oproti MMR ČR přesvědčeno, že by se k předběžné otázce neměla Česká republika vyjadřovat. MPO se jako gestor předběžné otázky ve věci C-137/18 Hapeg Dresden a směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu kloní k restriktivnímu výkladu čl. 15 odst. 3 směrnice, tj. že pouze skutečně odůvodněná a přiměřená opatření jsou v souladu s tímto článkem a jsou tedy přípustná. […]

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Stanovení minimálních cen odpovídá požadavkům práva EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je toho názoru, že by se měla ČR k předběžné otázce (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden) vyjádřit. MMR může prohlášení vydat, neboť se týká vnitrostátní úpravy odměn pro architekty a inženýry, které má v gesci. V souvislosti s touto problematikou požádalo MMR o stanovisko profesní organizace, jichž se téma týká – ČKAIT a ČKA. V návrhu reakce MMR […]

Německé honorářové řády stojí před Soudním dvorem EU

Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo. Závazné nařízení o honorářích za služby pro architekty a inženýry (Honorarordnung für Architekten […]

Informace Legislativní komise ČKAIT k územnímu plánování

Problematiku výhradního postavení autorizovaných architektů při zpracování územních plánů sleduje ČKAIT dlouhodobě. V poslední novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 29. ledna 2018, se na základě zásadní připomínky ČKAIT v mezirezortním připomínkovacím řízení upravilo také znění písmene f) v části I odst. 2 přílohy 7 tak, aby […]

Ochrana osobních údajů dle GDPR ve vztahu k autorizovaným osobám

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování […]

Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu

Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo inovativní územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Pec pod Sněžkou podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten ji zamítl. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 As 138/2017-33 z 27. září 2017 se zabýval čtyřmi hlavními tématy: povinností mít autorizovaného […]

Práce s řetězovou pilou na staveništi

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“) stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi. Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro […]

Nové normy kvality a environmentu

Stručná informace pro autorizované osoby ČKAIT o tom, co je v oblasti kvality a environmentu nového. Detailnější informace lze nalézt v metodické pomůcce PS 7.1 DVD PROFESIS 2016 – Systémy integrovaného managementu. Mnohé podnikatelské subjekty mají zavedeny a pravidelně ověřovány systémy pro řízení kvality svých produktů a služeb a také pro ochranu životního prostředí při výkonu svých výrobních a dodavatelských činností. Autorizované osoby […]

Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.

Koncept větrání není právním předpisem

Hospodářská komora připravila pomůcku mapující problematiku větrání budov pro pobyt osob. Citace z Konceptu větrání: Tento dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích […]

Postavit bezpečné lešení neumí každý

Českomoravská komora lešenářů usiluje o právní vyjasnění požadavků na odbornou způsobilost osob pracujících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na duben 2018. Bez lešení se zpravidla neobejde žádná stavba, proto je potřeba jeho návrhu, montáži, používání, demontáži a údržbě věnovat náležitou pozornost. Lešení většinou dodává a montuje specializovaná […]

Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i ­dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba

Odbor stavebního řádu MMR vyjádřil na základě žádosti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka nesouhlas s článkem Mgr. ­Pavelkové, týkající se dokumentace pro provádění stavby. Mgr. Pavelková vyslovuje názor, že pokud stavební úřad neuloží zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tuto dokumentaci […]

Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci?

Uvádíme zde sporný názor odborného nakladatelství Verlag Dashöfer, které tvrdí, že v případě, kdy povinnost zpracovat dokumentaci pro provádění stavby neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala AO ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona. V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých […]

Výrobci požárních zařízení již nemají monopol

Vyhláška o požární prevenci jde proti monopolu některých výrobců. Nově již neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu. Žádost ČKAIT o vysvětlení § 7 odst. 4 novelizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění č. 221/2014 Sb.: Podle názoru některých autorizovaných osob vypuštění […]

Zamítnutí zákona o ochraně památkového fondu

Zamítnutý zákon o ochraně památkového fondu předpokládal řadu posunů oproti stávající právní úpravě. Vymezoval nejen povinnosti, ale i práva vlastníka kulturní památky. Ještě zásadnější byl tento posuv v otázce práv a povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích, kterým mohl přinést dlouho očekávanou možnost poskytnutí dotace na památkové vícenáklady. Na úseku archeologie předpokládal povinnost zpracování projektu záchranného archeologického výzkumu, který by […]

Žaloba Evropské komise na německý honorářový řád inženýrů a architektů

Evropská komise (EK) podala v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s německým honorářovým řádem pro architekty a inženýry (HOAI) žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) kvůli lpění na minimálních a maximálních sazbách HOAI. Oznámila to už v listopadu 2016. Tomuto kroku předcházela obsáhlá korespondence a dlouhodobější dialog mezi komisí a německou spolkovou vládou, podporovanou komorami a svazy dotčených ­projektových profesí. Bohužel […]

Vláda ČR se nepřipojí k prosazení závazných honorářových řádů

V souvislosti s probíhající žalobou u Soudního dvora Evropské unie proti honorářovému řádu německých inženýrů se obě profesní komory ČKAIT i ČKA v červenci 2017 obrátily na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a požádaly ho o podporu Spolkové republiky Německo ve věci honorářového řádu za služby architektů a inženýrů (HOAI). Podpora závaznosti HOAI a jeho použití v Evropské unii bude drobným, ale potřebným krokem ke […]

ČKAIT je již druhým rokem oficiálním připomínkovým místem

Od roku 2015 má ČKAIT statut oficiálního připomínkového místa v meziresortním připomínkovacím řízení. Hlavním úkolem Legislativní rady ČKAIT (LK) byla i v roce 2016 příprava podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa řadových členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. Legislativní komise […]

Nový atomový zákon zpřísňuje požadavky na budovy

Technická komise ČKAIT upozorňuje, že nový atomový zákon se zásadním způsobem týká i činnosti autorizovaných osob. Zpřísňuje požadavky na ochranu budov před radonem. Nedodržení požadavků je správním deliktem, za nějž je možné nové uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč. Od 1. ledna letošního roku platí nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který nahrazuje […]