Ochranná pásma kabelových rozvodů a fotovoltaické výrobny

Předseda Komory se obrátil na odbor elektroenergetiky MPO ČR s žádostí o stanovisko k dotazům člena ČKAIT, týkajících se ochranných pásem elektrizačních soustav a ochranných pásem fotovoltaické výrobny. Spadají do pojmu elektrizační soustava i kabelové rozvody v měřené části kabelových rozvodů (za fakturačním měřením)? Dle § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích […]

Stav příprav druhé generace Eurokódů

Pokračuje snaha o zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti Eurokódů. Za další rozvoj Eurokódů zodpovídá technická komise CEN/TC 250, která spolupracuje s několika technickými subkomisemi. Experti z členských států, kteří byli vybráni do projektových týmů, nyní připravují nové části Eurokódů nebo jejich změny. Hlavním koordinátorem je nizozemský normalizační institut. Druhá generace Eurokódů by měla být postupně dostupná členským zemím pro jejich […]

Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek ze všech připomínkujících […]

Připomínky ČKAIT k dopravním stavbám v Metropolitním plánu

Dopravní infrastruktura v MPP je podle názoru ČKAIT řešena zcela nedostatečně a není založena na hodnověrných údajích. K návrhu MPP byly v oblasti dopravních staveb uplatněny následující připomínky, zejména: Návrh MPP vychází ze sporných předpokladů MPP předpokládá snížení přepravních objemů realizovaných na pozemních komunikacích. Zdůvodnění je zcela verbální a při nárůstu počtu obyvatel města, nárůstu dojíždějících a podpoře vozidel s alternativním pohonem […]