ČKAIT připomínkovala prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona

Komora se se svými zásadními připomínkami zapojila v září a říjnu 2017 do meziresortního připomínkovacího řízení dvou prová­děcích vyhlášek již schválené novely stavebního zákona. Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebylo vypořádání připomínek k dispozici. Připomínkovací řízení vyhlášky č. 500/2006 Sb. Připomínkována byla vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Prvním cílem […]

Od října 2017 platí nové technické specifikace pro dobíjecí stanice

Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – specifikace pro dobíjecí stanice – byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 26. září 2017, účinnost novely vyhlášky byla stanovena na patnáctý den po jejím vyhlášení. Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. zahrnuje nově vložené ustanovení § 48a, jímž je implementována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, […]

Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb. Od 1. ledna 2018 se mění § 152 odst. 4 stavebního zákona následovně: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka […]

Změny v povolování technické infrastruktury

Novela stavebního zákona nově požaduje i dokumentaci pro provádění stavby. Vybraná technická infrastruktura už nesmí být realizována svépomocí a je nutný souhlas s užíváním stavby. Technická infrastruktura dosud vyžadovala pouze posouzení umístění a bylo ji možné realizovat hned po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, stavebník tedy nemusel mít zpracované další stupně projektové dokumentace. Novela stavebního zákona přináší od […]

Co přinese novela stavebního zákona?

V červnu 2017 skončil dlouhý a velmi náročný legislativní proces schvalování návrhu novely stavebního zákona. S novelou stavebního zákona se mění dalších 44 souvisejících zákonů. Všechny změny začnou platit již od 1. ledna 2018. Řadu podmínek a povinností, které stavebník musí splnit, mu ukládají jiné zákony než zákon stavební. Takových zákonů, které tvoří tzv. „právní okolí“ stavebnímu zákonu, je […]

Novela správního řádu upřesňuje působnosti dotčených orgánů

Zdá se, že potřebný krok ke zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení byl učiněn, a to především předloženou související novelou správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), kdy bylo novelizováno ustanovení § 149, které stanovuje základní požadavky na obsah závazného stanoviska. Původně bylo toto navrhováno úpravou ustanovení § 4 stavebního zákona, což by řešilo daný problém nikoliv obecně, ale pouze […]

Dopad na územní plánování

Podle novely stavebního zákona se řízení zkracují a samosprávy budou moci ovlivňovat stavební činnost na svém území jen pomocí regulačního plánu. Pokud obec regulační plán nemá, což je většina obcí, musí se spolehnout na stávající územní plán a činnost orgánů státní správy, a to až do doby, než si regulační plán vytvoří. Novela zcela zásadně zkrátí dobu pořizování aktualizací zásad […]

Památková péče po novele stavebního zákona bude ještě více oslabena

Nový památkový zákon zamítla Poslanecká sněmovna PČR 12. července 2017 ve svém třetím čtení. Ke schválení chyběly jen dva hlasy nad stanovené minimální kvorum. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se tak dočkal dvacáté páté novelizace, a to v návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu správního řádu. Z pohledu památkové péče a fungování dotčených orgánů jsou velmi problematické […]

Senátoři podali ústavní stížnost na novelu stavebního zákona

Skupina sedmnácti senátorů, mezi nimiž je i Eliška Wagnerová, Jiří Dienstbier či Václav Láska, podala 22. srpna 2017 k Ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení několika ustanovení novelizovaného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Novela totiž podle této ústavní stížnosti velmi omezila nejen okruh účastníků řízení, ale […]

Zásadní změny v účasti laické veřejnosti

Pozměňovací návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny omezil a velmi zúžil možnosti spolků chránit přírodu a krajinu. Veřejnost a účastníci řízení se mohou ke stavebnímu záměru vyjádřit jen jednou a jen v odůvodněných případech. To sice vyvolává kritiku veřejnosti, ale mohly by se tak omezit zbytečné obstrukce. Bylo velkým překvapením, když se v rámci projednávání návrhu novely stavebního zákona velká část […]