Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá na překladatele norem

MPO interně projednalo dotaz ČKAIT z 15. března 2017 s věcně příslušným útvarem a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a již 30. března 2017 přišla velmi překvapivá odpověď, kterou zde uveřejňujeme:   České technické normy nejsou podle § 4  odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., […]

Projektant, nebo překladatel?

Anglická verze technické normy s národní titulní stranou je stále častějším jevem. Česká republika sice přejímá evropské technické normy, ale nemá personální možnosti na zajištění jejich překladu. Zdá se, že státu nevadí, že individuální překlad uživatelů se může lišit od významu zamýšleného v originále! Jak poznat, které normy jsou závazné a které nikoliv? Již v časopise Z+i 5/2015 Legislativní komise […]

Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy. Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové události v oblasti […]

Boj o zlevněný přístup k ČSN on-line

Na téměř každé valné hromadě se diskutovalo o přístupu členů k normám. Každý člen může využít službu přístupu k ČSN on-line ve kterékoli oblastní kanceláři, pro každodenní práci s normami to však není ideální. V roce 2016 jsme se proto opět snažili zajistit službu ČSN on-line, internetový přístup k normám dostupnější pro členy Komory. Naší snahou bylo snížit cenu za […]

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista za přínos pro technickou normalizaci uděleny

V rámci oslav Světového dne technické normalizace, které se konaly 20. října 2016 v  Kongresovém centru ČVUT v  Praze 6 – Dejvicích, byli oceněni dva přední odborníci, Ing. Danuše Marusičová a Ing. Václav Mach. Cenu Vladimíra Lista za rok 2016 obdržela Ing. Danuše Marusičová, technická manažerka ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu). Čestné uznání Vladimíra Lista za […]