2018 / 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

únor 2018

Právní informace

1.2018

 

1    Právní předpisy

publikované ve Sbírce zákonů České republiky od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob

JUDr. Libor Vaňous

    1. Zákony

 

Zákon č. 370/2017 Sb., publikovaný v částce 129 Sbírky 13. listopadu 2017 o platebním styku. Účinnost od 13. ledna 2018.

Zákon č. 371/2017 Sb., publikovaný v částce 129 Sbírky 13. listopadu 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účinnost od 13. ledna 2018 s výjimkou.

Zákon č. 474/2017 Sb., publikovaný v částce 171 Sbírky 29. prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Účinnost od 1. ledna 2018.

 

    1. Vyhlášky

 

Vyhláška č. 386/2017 Sb., publikovaná v částce 136 Sbírky 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. Účinnost od 1. prosince 2017 s výjimkou.

Vyhláška č. 401/2017 Sb., publikovaná v částce 142 Sbírky 30. listopadu 2017, o stanovení výše základních s2, publikovaná v částce 142 Sbírky 30. listopadu 2017, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 402/2017 Sb., publikovaná v částce 142 Sbírky 30. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zku-šenosti osob, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 3. ledna 2018 s výjimkou.

Vyhláška č. 403/2017 Sb., publikovaná v částce 143 Sbírky 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami země-dělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 405/2017 Sb., publikovaná v částce 144 Sbírky 7. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účinnost od 1. ledna 2018.

 

Vyhláška č. 409/2017 Sb., publikovaná v částce 145 Sbírky 7. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 412/2017 Sb., publikovaná v částce 146 Sbírky 7. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastup-itelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 417/2017 Sb., publikovaná v částce 148 Sbírky 8. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 418/2017 Sb., publikovaná v částce 148 Sbírky 8. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. Účinnost od 1. ledna 2019.

Vyhláška č. 448/2017 Sb., publikovaná v částce 159 Sbírky 15. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018 s výjimkou.

Vyhláška č. 452/2017 Sb., publikovaná v částce 161 Sbírky 20. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 453/2017 Sb., publikovaná v částce 162 Sbírky 20. prosince 2017 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Účinnost od 20. prosince 2017.

Vyhláška č. 456/2017 Sb., publikovaná v částce 163 Sbírky 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších před-pisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších před-pisů. Účinnost od 1. července 2018 s výjimkou.

Vyhláška č. 457/2017 Sb., publikovaná v částce 164 Sbírky 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 458/2017 Sb., publikovaná v částce 165 Sbírky 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 459/2017 Sb., publikovaná v částce 165 Sbírky 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 463/2017 Sb., publikovaná v částce 167 Sbírky 22. prosince 2017, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 13/2018 Sb., publikovaná v částce 009 Sbírky 29. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Účinnost od 29. ledna 2018.

 

    1. Nařízení vlády

 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., publikované v částce 131 Sbírky 13. listopadu 2017, o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Účinnost od 28. listopadu 2017.

Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., publikované v částce 137 Sbírky 29. listopadu 2017, o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Účinnost od 1. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 406/2017 Sb., publikované v částce 145 Sbírky 7. prosince 2017, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovně-právních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Účinnost od 1. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 430/2017 Sb., publikované v částce 154 Sbírky 14. prosince 2017, o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. Účinnost od 1. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 471/2017 Sb., publikované v částce 170 Sbírky 28. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Účinnost od 1. ledna 2018.

 

    1. Sdělení

 

Sdělení č. 380/2017 Sb., Ministerstva financí, publikované v částce 133 Sbírky 22. listopadu 2017, o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulo-vanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Účinnost od 1. října 2017.

 

Právní předpisy 1.2018

 

Vydáno: ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Distribuováno jako příloha Z+i č. 1/2018

Odpovědná redaktorka: Ing. Dominika Hejduková

Tisk a knihařské zpracování: Tiskárna Didot, Trnkova 119, Brno

Stran: 2

Náklad: 28 000 ks

Praha, únor 2018

Autor příspěvku: sonadmin