2018 / 1

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

květen 2018

Právní informace

2.2018

 

1    Právní předpisy

publikované ve Sbírce zákonů České republiky od 1. února do 30. dubna 2018, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob

JUDr. Libor Vaňous

 

  • Zákony

 

Zákovy, které se svým obsahem dotýkají činnosti AO, nebyly v tomto období publikovány.

 

    1. Vyhlášky

 

Vyhláška č. 37/2018 Sb., publikovaná v částce 019 Sbírky 7. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 22. března 2018.

Vyhláška č. 45/2018 Sb., publikovaná v částce 024 Sbírky 23. března 2018 o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Účinnost od 1. května 2018.

Vyhláška č. 47/2018 Sb., publikovaná v částce 026 Sbírky 29. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. dubna 2018.

Vyhláška č. 48/2018 Sb., publikovaná v částce 026 Sbírky 29. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. dubna 2018.

 

Vyhláška č. 49/2018 Sb., publikovaná v částce 027 Sbírky 4. dubna 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Účinnost od 1. května 2018.

Vyhláška č. 50/2018 Sb., publikovaná v částce 027 Sbírky 4. dubna 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Účinnost od 1. května 2018.

Vyhláška č. 51/2018 Sb., publikovaná v částce 027 Sbírky 4. dubna 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Účinnost od 1. května 2018.

Vyhláška č. 52/2018 Sb., publikovaná v částce 027 Sbírky 4. dubna 2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území. Účinnost od 1. května 2018.

Vyhláška č. 66/2018 Sb., publikovaná v částce 033 Sbírky 20. dubna 2018 kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Účinnost od 20. dubna 2018.


    1. Nařízení vlády

 

Nařízení vlády č. 22/2018 Sb., publikované v částce 013 Sbírky 9. února 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Účinnost od 1. dubna 2018.

Nařízení vlády č. 23/2018 Sb., publikované v částce 013 Sbírky 9. února 2018 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Účinnost od 1. července 2018.

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., publikované v částce 022 Sbírky 23. března 2018 o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Účinnost od 1. dubna 2018.

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., publikované v částce 023 Sbírky 23. března 2018 o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními. Účinnost od 1. dubna 2018.

Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., publikované v částce 032 Sbírky 18. dubna 2018 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky. Účinnost od 21. dubna 2018.

 

    1. Sdělení

Sdělení, která se svým obsahem dotýkají činnosti AO, nebyla v tomto období publikována.

 

    1. Usnesení

Usnesení, která se svým obsahem dotýkají činnosti AO, nebyla v tomto období publikována.

 

Právní předpisy 2.2018

 

Vydáno: ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Distribuováno jako příloha Z+i č. 2/2018

Odpovědná redaktorka: Ing. Dominika Hejduková

Tisk a knihařské zpracování: Tiskárna Didot, Trnkova 119, Brno

Stran: 2

Náklad: 28 000 ks

Praha, květen 2018

Autor příspěvku: sonadmin